78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Radek Krušina (195.39.121.166) --- 2. 11. 2005
Re: Dotaz

Ivan Černý napsal:
> Eko-zemědělský zákon (resp. vyhláška 53/2001 k němu) říká, že po
> použití alopatických léčiv (= chemie, kteru nařídí veterinář) musí
> znovu proběhnout přechodná doba 12 měsíců, než se může med vyhlásit za
> biomed.
> Právě po roce se ovšem znovu léčí, a tak je to v ČR zabité.
>
> Zdravím Ivan

Omlouvám se za delší příspěvek, ale přikládám celé aktuální znění uvedené vyhlášky.
Nic o včelách tam není a odkazuje na předpisy EU.

Radek Krušina


53/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 23. ledna 2001,
kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 263/2003 Sb.
Změna: 263/2003 Sb. (část) , 174/2004 Sb.

       Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 2 , § 6 odst. 12 , § 10 odst. 3 písm. b) , § 11 odst. 1 písm. c) , d) , e) a f) a odst. 3 , § 12 odst. 3 , § 14 odst. 1 písm. b) , d) , e) , f) a i) , § 14 odst. 2 písm. a) a odst. 3 , § 15 odst. 2 , § 16 odst. 1 písm. a) , § 17 odst. 2 , § 18 odst. 3 , § 19 odst. 3 , 4 , 5 , 6, 8 a 10 , § 20 odst. 2 písm. a) , § 21 odst. 1 a 3 , § 22 odst. 6 , § 24 odst. 4 , § 25 odst. 1 , § 26 odst. 2 a 4 a § 27 odst. 6 :

ODDÍL 1
Obecná ustanovení

§ 1
nadpis vypuštěn
       (1) Podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a podmínky pro výrobu biopotravin se řídí bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství. 1)
       (2) V ekologickém zemědělství je možné v souladu s právem Evropských společenství chovat pouze tyto druhy hospodářských zvířat: 2) skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné Apis melifera (dále jen "vyjmenovaná zvířata").
§ 2
Náležitosti žádosti o registraci
(K § 6 odst. 12 zákona)
       Náležitosti žádosti o registraci pro ekologické zemědělství na ekofarmě (dále jen "žádost") jsou uvedeny v příloze č. 1.
§ 3
zrušen

ODDÍL 2
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen

ODDÍL 3
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen

ODDÍL 4

Požadavky pro chov vyjmenovaných zvířat
(K § 14 odst. 3 zákona)
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
Králíci
       (1) Chovní králíci se chovají ve skupinách tvořených samcem a několika ramlicemi, skupinou mladých králíků nebo skupinou králíků ve výkrmu. V kotci jsou umístěny porodní boxy nebo budníky; počet porodních boxů nebo budníků není nižší než počet ramlic ustájených v kotci. Jednotlivá vyjmenovaná zvířata mohou být na nezbytně nutnou dobu umístěna v individuálních kotcích.
       (2) Mladí králíci se oddělují od skupiny ve věku minimálně 30 dnů.
       (3) Králíkům se umožní přístup do výběhu.
§ 23
zrušen
§ 24
Ryby
(K § 18 odst. 3 zákona)
       (1) Chov ryb v nádržích z plastických hmot nebo betonu lze použít jen pro líhnutí jiker, odchov plůdku a sádkování.
       (2) Rybníky, jezera a odstavená říční ramena musí mít břehové porosty zajišťující vysokou pohlcovací schopnost kontaktní zóny s okolními pozemky.
       (3) Voda musí splňovat normu klasifikace jakosti povrchových vod odpovídající I. a II. třídě podle ČSN 75 7221, biologická spotřeba kyslíku musí být za 5 dní do 8 mg.l-1 s výjimkou letního období od 1. června do 30. září.
       (4) Ke zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností rybničního dna se využívá zimování, letnění, vápnění, hnojení statkovými hnojivy a pěstování plodin na zelené hnojení.
       (5) Přednost má smíšená vícedruhová rybí obsádka včetně dravých druhů. Býložravé druhy se vysazují se zřetelem ke společenství rostlin v nádrži.
       (6) Před vysazením přepravovaných ryb se provede vyrovnání teplot v přepravních nádobách tak, aby rozdíl teplot nepřekročil 12 st. C.
       (7) Generační ryby chovného hejna musí pocházet z ekologického chovu. Upřednostňují se metody přirozeného výtěru ryb. V klimaticky nepříznivých obdobích může proběhnout počáteční odchov raných stádií a plůdku v kontrolovaných podmínkách rybích líhní.
       (8) Při přikrmování ryb musí činit podíl přirozené potravy minimálně 50 % přijaté potravy. Plůdek se přikrmuje šroty obilovin, pro násady a starší ryby se obiloviny předkládají neupravené.
       (9) Výlov ryb se provádí tažnými sítěmi umožňujícími šetrné zacházení s rybami (vatka, nevod, plot, podložní síť), aby se minimalizovalo stresové zatížení ryb. Nářadí pro manipulaci s rybami se před použitím navlhčí. Ryby se přepravují v nádobách s vodou. Dopravní nádoby musí mít hladké stěny. Živé ryby se vyskladňují k přepravě ve vylačněném stavu. Ryby jsou po výlovu sádkovány a jejich maximální živá hmotnost nesmí přesáhnout 100 kg na 1 m3 vody. Obsah kyslíku v odtékající vodě nesmí při sádkování kapra poklesnout pod 3 mg.l-1.
ODDÍL 5
Výroba biopotravin
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
       Náležitosti ohlášení o zahájení výroby biopotravin ( § 19 zákona), náležitosti žádosti o osvědčení biopotraviny a náležitosti ohlášení o uvádění bioproduktů či biopotravin do oběhu ( § 20 zákona) jsou uvedeny v příloze č. 12.

ODDÍL 6
Osvědčování, označování, dovoz a evidence
§ 34
zrušen
§ 35
Podrobnosti o označování
(K § 25 odst. 1 zákona)
       Grafický znak, kterým se označí bioprodukty a biopotraviny je uveden v příloze č. 14. Identifikační kód kontrolního orgánu zveřejní Ministerstvo zemědělství ve Věstníku Ministerstva zemědělství.
§ 36
(K § 26 odst. 2 a 4 zákona)
       Seznam zemí a jejich inspekčních orgánů, jejichž osvědčení se uznává za rovnocenné osvědčením podle zákona, je uveden v příloze č. 15.
§ 37
zrušen

ODDÍL 7
Závěrečné ustanovení
§ 38
Účinnost
       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12928


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu