78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Eva Musilova (193.84.33.171) --- 2. 11. 2005
Dotaz

Dobrý den, potřebovala bych pro svůj referát do školy informaci, jestli někdo v ČR včelaří ekologicky a produkuje biomed. Děkuji za odpověď

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12916


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Ivan Cerny (e-mailem) --- 2. 11. 2005
Re: Dotaz

EM> jestli někdo v ČR včelaří ekologicky a produkuje biomed.
Bohužel v ČR to nejde z důvodu kolize dvou zákonů - veterinárního a
toho o ekologickém zemědělství.

Veterinární zákon ukládá každoročně včelstva léčit proti varroáze
chemií, kterou nařídí příslušný veterinář.

Eko-zemědělský zákon (resp. vyhláška 53/2001 k němu) říká, že po
použití alopatických léčiv (= chemie, kteru nařídí veterinář) musí
znovu proběhnout přechodná doba 12 měsíců, než se může med vyhlásit za
biomed.
Právě po roce se ovšem znovu léčí, a tak je to v ČR zabité.

Zdravím Ivan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12919


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Kamil (212.27.199.39) --- 2. 11. 2005
Re: Dotaz

Nevíte jestli mohou včely proplodovat zásoby, všiml jsem že začaly odvýčkovávat zasoby.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12920


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Radim Polášek (e-mailem) --- 2. 11. 2005
Re: Dotaz

Letos je moc teplo, je třeba jen minimálně uteplovat. Nad včelami by mělo
být uteplení odpovídající tak 1 cm filcu, více ne, aby včely zbytečně
neplodovaly a nezvyšovaly spotřebu. Až teprve pokud teplota v poledne klesne
několik dnů po sobě pod nulu nebo v noci pod -10, je vhodné uteplovat na
zimu.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Kamil" <>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, November 02, 2005 11:28 AM
Subject: Re: Dotaz


> Nevíte jestli mohou včely proplodovat zásoby, všiml jsem že začaly
> odvýčkovávat zasoby.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12923


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 2. 11. 2005
Re: Dotaz

Ivan Cerny:
...
> Eko-zemědělský zákon (resp. vyhláška 53/2001 k němu) říká, že po
> použití alopatických léčiv (= chemie, kteru nařídí veterinář) musí
> znovu proběhnout přechodná doba 12 měsíců, než se může med vyhlásit za
> biomed.
...

Kde to je? Byl bych rad za odkaz resp. k tem 12 mesicum.
_gp_

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12925


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Radek Krušina (195.39.121.166) --- 2. 11. 2005
Re: Dotaz

Ivan Černý napsal:
> Eko-zemědělský zákon (resp. vyhláška 53/2001 k němu) říká, že po
> použití alopatických léčiv (= chemie, kteru nařídí veterinář) musí
> znovu proběhnout přechodná doba 12 měsíců, než se může med vyhlásit za
> biomed.
> Právě po roce se ovšem znovu léčí, a tak je to v ČR zabité.
>
> Zdravím Ivan

Omlouvám se za delší příspěvek, ale přikládám celé aktuální znění uvedené vyhlášky.
Nic o včelách tam není a odkazuje na předpisy EU.

Radek Krušina


53/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 23. ledna 2001,
kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 263/2003 Sb.
Změna: 263/2003 Sb. (část) , 174/2004 Sb.

       Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 2 , § 6 odst. 12 , § 10 odst. 3 písm. b) , § 11 odst. 1 písm. c) , d) , e) a f) a odst. 3 , § 12 odst. 3 , § 14 odst. 1 písm. b) , d) , e) , f) a i) , § 14 odst. 2 písm. a) a odst. 3 , § 15 odst. 2 , § 16 odst. 1 písm. a) , § 17 odst. 2 , § 18 odst. 3 , § 19 odst. 3 , 4 , 5 , 6, 8 a 10 , § 20 odst. 2 písm. a) , § 21 odst. 1 a 3 , § 22 odst. 6 , § 24 odst. 4 , § 25 odst. 1 , § 26 odst. 2 a 4 a § 27 odst. 6 :

ODDÍL 1
Obecná ustanovení

§ 1
nadpis vypuštěn
       (1) Podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a podmínky pro výrobu biopotravin se řídí bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství. 1)
       (2) V ekologickém zemědělství je možné v souladu s právem Evropských společenství chovat pouze tyto druhy hospodářských zvířat: 2) skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky, drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné Apis melifera (dále jen "vyjmenovaná zvířata").
§ 2
Náležitosti žádosti o registraci
(K § 6 odst. 12 zákona)
       Náležitosti žádosti o registraci pro ekologické zemědělství na ekofarmě (dále jen "žádost") jsou uvedeny v příloze č. 1.
§ 3
zrušen

ODDÍL 2
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen

ODDÍL 3
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen

ODDÍL 4

Požadavky pro chov vyjmenovaných zvířat
(K § 14 odst. 3 zákona)
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
Králíci
       (1) Chovní králíci se chovají ve skupinách tvořených samcem a několika ramlicemi, skupinou mladých králíků nebo skupinou králíků ve výkrmu. V kotci jsou umístěny porodní boxy nebo budníky; počet porodních boxů nebo budníků není nižší než počet ramlic ustájených v kotci. Jednotlivá vyjmenovaná zvířata mohou být na nezbytně nutnou dobu umístěna v individuálních kotcích.
       (2) Mladí králíci se oddělují od skupiny ve věku minimálně 30 dnů.
       (3) Králíkům se umožní přístup do výběhu.
§ 23
zrušen
§ 24
Ryby
(K § 18 odst. 3 zákona)
       (1) Chov ryb v nádržích z plastických hmot nebo betonu lze použít jen pro líhnutí jiker, odchov plůdku a sádkování.
       (2) Rybníky, jezera a odstavená říční ramena musí mít břehové porosty zajišťující vysokou pohlcovací schopnost kontaktní zóny s okolními pozemky.
       (3) Voda musí splňovat normu klasifikace jakosti povrchových vod odpovídající I. a II. třídě podle ČSN 75 7221, biologická spotřeba kyslíku musí být za 5 dní do 8 mg.l-1 s výjimkou letního období od 1. června do 30. září.
       (4) Ke zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností rybničního dna se využívá zimování, letnění, vápnění, hnojení statkovými hnojivy a pěstování plodin na zelené hnojení.
       (5) Přednost má smíšená vícedruhová rybí obsádka včetně dravých druhů. Býložravé druhy se vysazují se zřetelem ke společenství rostlin v nádrži.
       (6) Před vysazením přepravovaných ryb se provede vyrovnání teplot v přepravních nádobách tak, aby rozdíl teplot nepřekročil 12 st. C.
       (7) Generační ryby chovného hejna musí pocházet z ekologického chovu. Upřednostňují se metody přirozeného výtěru ryb. V klimaticky nepříznivých obdobích může proběhnout počáteční odchov raných stádií a plůdku v kontrolovaných podmínkách rybích líhní.
       (8) Při přikrmování ryb musí činit podíl přirozené potravy minimálně 50 % přijaté potravy. Plůdek se přikrmuje šroty obilovin, pro násady a starší ryby se obiloviny předkládají neupravené.
       (9) Výlov ryb se provádí tažnými sítěmi umožňujícími šetrné zacházení s rybami (vatka, nevod, plot, podložní síť), aby se minimalizovalo stresové zatížení ryb. Nářadí pro manipulaci s rybami se před použitím navlhčí. Ryby se přepravují v nádobách s vodou. Dopravní nádoby musí mít hladké stěny. Živé ryby se vyskladňují k přepravě ve vylačněném stavu. Ryby jsou po výlovu sádkovány a jejich maximální živá hmotnost nesmí přesáhnout 100 kg na 1 m3 vody. Obsah kyslíku v odtékající vodě nesmí při sádkování kapra poklesnout pod 3 mg.l-1.
ODDÍL 5
Výroba biopotravin
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
       Náležitosti ohlášení o zahájení výroby biopotravin ( § 19 zákona), náležitosti žádosti o osvědčení biopotraviny a náležitosti ohlášení o uvádění bioproduktů či biopotravin do oběhu ( § 20 zákona) jsou uvedeny v příloze č. 12.

ODDÍL 6
Osvědčování, označování, dovoz a evidence
§ 34
zrušen
§ 35
Podrobnosti o označování
(K § 25 odst. 1 zákona)
       Grafický znak, kterým se označí bioprodukty a biopotraviny je uveden v příloze č. 14. Identifikační kód kontrolního orgánu zveřejní Ministerstvo zemědělství ve Věstníku Ministerstva zemědělství.
§ 36
(K § 26 odst. 2 a 4 zákona)
       Seznam zemí a jejich inspekčních orgánů, jejichž osvědčení se uznává za rovnocenné osvědčením podle zákona, je uveden v příloze č. 15.
§ 37
zrušen

ODDÍL 7
Závěrečné ustanovení
§ 38
Účinnost
       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12928


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Vladimír Navrkal (e-mailem) --- 2. 11. 2005
Re:Dotaz

Již to zde nedávno proběhlo, z uvedených přízpěvků k tomu má podmínky snad jen p. Holodniak ze Špindlerova mlýna.
Vláďa
> ------------ Puvodni zprava ------------
> Od: Eva Musilova <e-mail/=/nezadan>
> Predmet: Dotaz
> Datum: 02.11.2005 10:11:50
> ----------------------------------------
> Dobrý den, potřebovala bych pro svůj referát do školy informaci, jestli
> někdo v ČR včelaří ekologicky a produkuje biomed. Děkuji za odpověď
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12924


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Pavel Votrubec (e-mailem) --- 2. 11. 2005
Re: Dotaz

NE. neexistuje.

No pokud já vím tak se nesmí včelařit bez léčení.
Takže ze zákona se nesmí, hlídá to veterinární zpráva.
Biomed produkují snad jen v Dánsku.


----- Original Message -----
From: "Eva Musilova" <e-mail/=/nezadan>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, November 02, 2005 10:09 AM
Subject: Dotaz


> Dobrý den, potřebovala bych pro svůj referát do školy informaci, jestli
> někdo v ČR včelaří ekologicky a produkuje biomed. Děkuji za odpověď

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12943


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Ivan Cerny (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

To nařízení Rady Evropy 1804/1999 je lautr totéž, co byla 53/2001. V
paragrafu 6.5 je ta roční ochranná doba po alopatickém léčení. Výjimku
má mravencovka, šťavelovka, thymol a pár dalších "přírodních" látek.
Takže u nás bohužel zase nic. Země EU, kde si včelaři mohou vybrat,
čím léčit, a povede se jim udržet varrou na uzdě šťavelovkou, mohou
biomed produkovat.
Ahoj Ivan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12944


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

Od: Ivan Cerny:

...
> Země EU, kde si včelaři mohou vybrat,
> čím léčit, a povede se jim udržet varrou na uzdě šťavelovkou, mohou
> biomed produkovat.
> Ahoj Ivan
.......
Dekuji za odkaz.

Vyrobit lze vse, ale prodat nejakej ekomed za cenu nespohlehliveho preleceni vcel bylo risk. Jde o cenu ekomedu po ztrate vcelstev. A ta cena pri poctivosti dodrzeni vyberu leciv dle EU je vysoka. A nevim, jestli ji nekdo jako zakaznik zaplati.

V CR neexistuje odberatel a v podstate zakaznici, kteri by byli ochotni zaplatit jako koncove za med treba 10 a vic €/kg, takze sorry. Jestli nekdo zna odberatele na ekomed a dodava ho za vyssi cenu obchodnikovi, preji mu to. U nas je cena tudiz fuk, jestli za ekomed nebo med. Vcelar se musi drzed postupu, ktere jsou spolehlive pro lecbu a zdolani choroby.

A trh je trh._gp_

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12950


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Radim PolĂĄĹĄek (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

Gustimilián Pazderka napsal:
V CR neexistuje odberatel a v podstate zakaznici, kteri by byli ochotni
zaplatit jako koncove za med treba 10 a vic €/kg

Já si nejsem jistý, že by nemohl existovat. Třeba před nějakou dobou jsem
měl volné odpoledne v Hranicích na Moravě a volný film v foťáku, tak jsem se
vydal projít lázně Teplice nad Bečvou. Je tam chráněná oblast o rozloze cca
7 ha na vápencovém svahu, kde jsou jeskyně, je to většinou listnatý les,
sice hodně dubů, ale taky lip a javorů. Jsou tam nějaké hektary parků mezi
sanatorii a hodně dřevin v nich je určitě nektarodárných. A kolem je taky
až pár desítek hektarů dalšího podobného listnatého a smíšeného lesa.
Myslím, že kdyby se našlo pár vhodných stanovišť na hranicích chráněné
oblasti mimo dosah hostů, že by se tam tak stovka včelstev uživila. Jezdí
tam hlavně srdcaři, kterým by určitě šel k duhu med nebo med s mateří
kašičkou a další výrobky od včel. Takže kdyby vzniklo nějaké včelařství pod
hlavičkou těch lázní, které by z včelstev umístěných v blízkosti těch lesů
produkovalo kvalitní med a další takové výrobky pod nějakou značkou typu
lázeňský med, která by se daly koupit nebo získat v lázních vedle místních
minerálních vod a lázeňských oplatků, třeba v nějakém lázeňském balení po
250 gramech, klidně by těch 10 euro za kilo mohlo stát. Biovčelaření by to
sice asi být nemohlo, údolím Bečvy přes lázně prochází výpadovka z Hranic a
stačí vyjít 300 metrů nahoru po svahu, les končí a jsou tam běžně obdělávaná
pole nebo domky a paneláky periferní čtvrtě Hranic, ale normální
včelařství ano. Jen by musel někdo přesvědčit vedení lázní, že další produkt
z lázní vedle místních minerálních vod a lázeňských oplatek by lázním
prospěl.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Gustimilián Pazderka" <>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, November 03, 2005 10:35 AM
Subject: Re: Dotaz


Od: Ivan Cerny:

...
> Země EU, kde si včelaři mohou vybrat,
> čím léčit, a povede se jim udržet varrou na uzdě šťavelovkou, mohou
> biomed produkovat.
> Ahoj Ivan
.......
Dekuji za odkaz.

Vyrobit lze vse, ale prodat nejakej ekomed za cenu nespohlehliveho preleceni
vcel bylo risk. Jde o cenu ekomedu po ztrate vcelstev. A ta cena pri
poctivosti dodrzeni vyberu leciv dle EU je vysoka. A nevim, jestli ji nekdo
jako zakaznik zaplati.

V CR neexistuje odberatel a v podstate zakaznici, kteri by byli ochotni
zaplatit jako koncove za med treba 10 a vic €/kg, takze sorry. Jestli nekdo
zna odberatele na ekomed a dodava ho za vyssi cenu obchodnikovi, preji mu
to. U nas je cena tudiz fuk, jestli za ekomed nebo med. Vcelar se musi drzed
postupu, ktere jsou spolehlive pro lecbu a zdolani choroby.

A trh je trh._gp_

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12952


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

Od: Radim Polášek :
> Já si nejsem jistý, že by nemohl existovat. Třeba před nějakou dobou jsem
> měl volné odpoledne v Hranicích na Moravě a volný film v foťáku, tak jsem se
> vydal projít lázně Teplice nad Bečvou. Je tam chráněná oblast o rozloze cca
> 7 ha na vápencovém svahu, ...
...........

No naporcovany po 20 g a za a 6,- by to slo. Ale s tim provozem je to problematicke. Pro 100 vcelstev potrebujes vic nez popisujes. A lazne jsou rady, ze pojistovny plati a otravovat je s nejakym vcelarstvim a medem bych asi neriskoval. Jedine, ze bys je nejak prekecal ke spolupraci.

_gp_

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12953


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Radim Polášek (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

To je úplně jednoznačné, že by se musely přemluvit ke spolupráci. To by
jinak ani nešlo, pokuď by se produkty měly prodávat pod jménem lázní a v
lázních. A pokud by to nešlo, tak by další alternativa byli až výkupci za 30
kč za kilo a to by to bylo stejné jako teď. Prodej medu ze dvora tam už
určitě ovládají místní včelaři a prostor pro nějaký větší prodej medu by tam
asi nebyl.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Gustimilián Pazderka" <>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, November 03, 2005 11:36 AM
Subject: Re: Dotaz


Od: Radim Polášek :
> Já si nejsem jistý, že by nemohl existovat. Třeba před nějakou dobou jsem
> měl volné odpoledne v Hranicích na Moravě a volný film v foťáku, tak jsem
se
> vydal projít lázně Teplice nad Bečvou. Je tam chráněná oblast o rozloze
cca
> 7 ha na vápencovém svahu, ...
...........

No naporcovany po 20 g a za a 6,- by to slo. Ale s tim provozem je to
problematicke. Pro 100 vcelstev potrebujes vic nez popisujes. A lazne jsou
rady, ze pojistovny plati a otravovat je s nejakym vcelarstvim a medem bych
asi neriskoval. Jedine, ze bys je nejak prekecal ke spolupraci.

_gp_

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12956


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

od:Radim Polasek:
> To je úplně jednoznačné, že by se musely přemluvit ke spolupráci. To by
...
Nic doopravdy proti a moje poznamky ber s rezervou. Je to slusny napad pro danou lokalitu a i jako priklad.Nicmene.

Ano. Je to prace, ktera ovsem nesklidi moc velkou odezvu v CSV (jestli je nenaberes k sobe). Ono dnesni centralismus potrebuje pouze jedno. A to podporu z centra (vlada. parlament, atp.). Toto reseni je lokalni, zavisle a v podstate resi existenci jedne dvou tri osob. Je take konkurenci, jak pises, mistnim vcelarum a to ti preji slyset "pratelske" pomluvy, rady a urazky z oci do oci, v pripade chtice a neceho dosahnout. (a to v tom lepsim pripade)

Jinak jak jsem rekl, dobry napad.
_gp_

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12957


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
Radim Polášek (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

Já bych řekl, že málokde je ještě volné místo a jakmile někdo začne na něčem
pracovat a má výsledky, tak obvykle někoho méně schopného vytlačuje. Platí
to nejen pro včelařství a med. Pak záleží na tom, když to někdo dělá
arogantně, stačí "nevinná" příliš agresivní reklama někoho nového a už ti
původní uvažují jak tomu novému to překazit i různými pololegálními a
nelegálními kroky. A když někdo vstupuje na trh málo agresivně, tak se třeba
neprosadí a zkrachuje. To je věčné dilema těch nových.
Asi to je i důvod, proč ČSV podporuje prodej medu ze dvora, každý sám za
sebe a nepodporuje aspoň oficiálně vznik větších včelařských provozů. Každý
takový provoz omezí možnost prodeje ze dvora desítkám včelařů. Ale možností
je víc. Třeba Templářské sklepy Čejkovice na jižní Moravě taky konkurují
místním malým vinařům. Jenomže to je otevřené družstvo, do kterého mohou ti
vinaři vstoupit a potom jim sklepy garantují odkup jejich úrody ze nějakou
pevnou cenu. Má tam být už asi 250 vinařů z okolí, byl o tom v září článek.

Jinak co se týká Teplic nad Bečvou, v podstatě jsem byl jen projíždějící,
který se tam na pár hodin zastavil, takže jedině že by se tady tím
příspěvkem někdo inspiroval.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Gustimilián Pazderka" <>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, November 03, 2005 3:38 PM
Subject: Re: Dotaz


od:Radim Polasek:
> To je úplně jednoznačné, že by se musely přemluvit ke spolupráci. To by
...
Nic doopravdy proti a moje poznamky ber s rezervou. Je to slusny napad pro
danou lokalitu a i jako priklad.Nicmene.

Ano. Je to prace, ktera ovsem nesklidi moc velkou odezvu v CSV (jestli je
nenaberes k sobe). Ono dnesni centralismus potrebuje pouze jedno. A to
podporu z centra (vlada. parlament, atp.). Toto reseni je lokalni, zavisle a
v podstate resi existenci jedne dvou tri osob. Je take konkurenci, jak
pises, mistnim vcelarum a to ti preji slyset "pratelske" pomluvy, rady a
urazky z oci do oci, v pripade chtice a neceho dosahnout. (a to v tom
lepsim pripade)

Jinak jak jsem rekl, dobry napad.
_gp_

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12960


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Ivan Cerny (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

RP> Já si nejsem jistý, že by nemohl existovat... ...Jen by musel někdo přesvědčit vedení lázní, že další produkt
RP> z lázní vedle místních minerálních vod a lázeňských oplatek by lázním
RP> prospěl.
A o tom je obchod :-)
Pěkně napsané, Radime.

Přeji všem dobré nápady na odbyt medu,
ahoj Ivan
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12954


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Radim Polášek (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

Napsané snad ano. To je tak 0.0...1 % k tomu, aby to bylo. 60 - 70 % práce
musí udělat majitel nebo správce toho území nebo oblasti, cca 20 %
specialista včelař, který ten med umí vyrobit a zbytek práce místní úřady a
okolní majitelé, kteří tomu nápadu nebudou házet klacky pod nohy. Můj názor
je, že jak v pomalu každén větším městě trochu atraktivním pro turisty
vzniká nějaký místní pivovar nebo vinný sklep nebo třeba výrobna syrečků a
podobných místních specialit, která jako lákadlo má podporu radnice, by mělo
v takovém místě, kde to je jen trochu možné vzniknout i místní profesionální
nebo poloprofesionální včelařství. Jenže by to asi nemělo začít od včelařů,
kteří v kukle a kombinéze pobíhají kolem stovky včelstev, ale u PC psaním
článků, přesvědčováním jednotlivých lidí na úřadech nebo jednotlivých
majitelů.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Ivan Cerny" <i_c/=/volny.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, November 03, 2005 11:42 AM
Subject: Re: Dotaz


RP> Já si nejsem jistý, že by nemohl existovat... ...Jen by musel někdo
přesvědčit vedení lázní, že další produkt
RP> z lázní vedle místních minerálních vod a lázeňských oplatek by lázním
RP> prospěl.
A o tom je obchod :-)
Pěkně napsané, Radime.

Přeji všem dobré nápady na odbyt medu,
ahoj Ivan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12955


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Radim Polášek (e-mailem) --- 3. 11. 2005
Re: Dotaz

Teoreticky by šlo na konci snůšky na začátku srpna včelstva setřepat do
rojáků, během dvou, tří dnů je ošetřit tepelnou komorou a pak znovu usadit
na mezistěny nebo i původní rámky bez plodu a klidně někde jinde na zimním
stanovišti. Jenže co si počít s reinvazí roztočů od okolních neošetřených
včelstev a potom po léčení okolních včelstev s reinvazí nazpátek?
A co se týká ošetření zimní generace tepelnou komorou, třeba v říjnu, nejsem
si jistý, jestli po takovém ošetření zůstanou včely dlouhověké.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Ivan Cerny" <i_c/=/volny.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, November 03, 2005 5:50 AM
Subject: Re: Dotaz


To nařízení Rady Evropy 1804/1999 je lautr totéž, co byla 53/2001. V
paragrafu 6.5 je ta roční ochranná doba po alopatickém léčení. Výjimku
má mravencovka, šťavelovka, thymol a pár dalších "přírodních" látek.
Takže u nás bohužel zase nic. Země EU, kde si včelaři mohou vybrat,
čím léčit, a povede se jim udržet varrou na uzdě šťavelovkou, mohou
biomed produkovat.
Ahoj Ivan


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12948


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu