78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


DPH (84.47.20.214) --- 22. 2. 2006
Dph zákon

Plátce, který nevede účetnictví, nebude přiznávat DPH z přijaté platby

Podle § 21 odst. 1 platí, že daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Novelou byl do § 21 zařazen nový odstavec 3, podle kterého bude platit, že:

"Při dodání zboží včetně převodu nemovitostí a při poskytování služeb, které uskutečňují osoby, které v souladu s příslušnými předpisy nevedou účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění."

To je pro plátce, kteří nevedou účetnictví, výrazné zjednodušení oproti současnému stavu, protože od 1. ledna 2005 už v případě, že např. přijmou zálohu na dodání zboží, z přijaté zálohy odvádět DPH nebudou.

Povinnost uplatnit DPH jim vznikne až v momentě vlastního uskutečnění zdanitelného plnění, např. v případě prodeje zboží podle kupní smlouvy (podle obchodního zákoníku) dnem dodání zboží.
Při přefakturaci služeb souvisejících s nájmem nemovitostí plátce nebude přiznávat DPH z přijaté platby

Při přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a služeb souvisejících s nájmem nemovitostí, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, nebo které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně, vzniká povinnost přiznat daň nově pouze ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ke dni zjištění výše přeúčtované částky.

Z přijaté zálohy nebo jiné platby tak již plátce nebude povinen DPH přiznávat.
Změna při stanovení základu daně

V § 36 znějí odstavce 1 a 2 výstižněji takto:

"(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, vyjma daně za toto zdanitelné plnění.

(2) Základem daně v případě přijetí platby před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté platby snížená o daň."

Odstavec 5 zněl původně takto:

"(5) Základ daně nezahrnuje

a) částku obdrženou plátcem od osoby, pro kterou se uskutečnilo zdanitelné plnění, na úhradu výdajů, u kterých nebyl uplatněn nárok na odpočet daně, a to maximálně do výše úhrady,

b) slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu uskutečnění zdanitelného plnění."

Nově zní tento odstavec takto:

"(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění na desetihaléře nebo na padesátihaléře."

Pokud plátce poskytne slevu z ceny např. ke dni dodání zboží, tak se základ daně sníží o poskytnutou slevu. Toto ustanovení bylo v zákoně o DPH i před novelou, ale nyní je přesněji formulováno.

Plátce bude moci nově na daňovém dokladu zaokrouhlovat výši daně také na padesátihaléře. Proto je i v odstavci 5 stanoveno, že do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění na padesátihaléře.

Změna v odstavci 5 je však také ve vypuštění ustanovení o tom, že do základu daně se nezahrnuje částka obdržená plátcem od osoby, pro kterou se uskutečnilo zdanitelné plnění, na úhradu výdajů, u kterých nebyl uplatněn nárok na odpočet daně, a to maximálně do výše úhrady.

Jde o ustanovení, kterým plátce mohl řešit otázku přeúčtování jím hrazených výdajů souvisejících se zdanitelným plněním. Mohl tak např. odběrateli, bez uplatňování DPH na výstupu, přeúčtovat poštovné, pokud po něm nepožadoval vyšší částku, než sám zaplatil (podmínku neuplatnění nároku na odpočet také splnil, protože poštovné je při poskytnutí poštovní služby držitelem poštovní licence osvobozeno od daně, a proto ani odpočet daně uplatnit nelze). Pozn. redakce: to lze nyní řešit obdobně podle nového ustanovení § 51 odst. 3 viz Nová řešení pro přeúčtování služeb.
Nová řešení pro přeúčtování služeb

Otázku přeúčtování služeb řeší novela zákona o DPH několika způsoby.

Do § 51 (Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně) je doplněn nový odstavec 3, který zní takto:

"Od daně bez nároku na odpočet daně jsou osvobozena plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), pokud jsou přeúčtována plátcem jiné osobě a přeúčtovaná částka nepřevyšuje částku, za kterou plátce tato plnění pořídil."

To např. znamená, že pokud bude plátce přeúčtovávat jiné osobě poštovné nebo pojistné a nebude požadovat více, než ho to stálo, tak při přeúčtování DPH uplatňovat nebude.

Takto bude postupovat při přeúčtování všech plnění osvobozených od daně podle § 51 odst. 1 písm. a) až l).

Do § 52 (poštovní služby) je v této souvislosti navíc doplněn nový odstavec 3, který zní takto:

"Od daně je osvobozeno dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku a dalších obdobných cenin za částku nepřevyšující nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků."

Dále je otázka přeúčtování služeb řešena v § 13 a 14.

Do § 13 (Dodání zboží a převod nemovitosti) se doplňuje v odstavci 4 nové ustanovení písm. h), podle kterého bude platit, že za dodání zboží za úplatu se také považuje

"přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, dále přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně."

Na druhou stranu se do odstavce 10 doplnilo nové ustanovení písmene d), podle kterého bude platit, že za dodání zboží se nepovažuje

"přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně, a dále přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce za teplo, chlad, elektřinu, plyn a vodu pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle § 7 odst. 2 zákona o účetnictví."

Do § 14 (Poskytnutí služby) se doplňuje v odstavci 3 nové ustanovení písm. g), podle kterého bude platit, že za poskytnutí služby za úplatu se také považuje

"přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, dále přeúčtování služeb, které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně."

Na druhou stranu se do odstavce 5 doplnilo nové ustanovení písmene e), podle kterého bude platit, že za poskytnutí služby se nepovažuje

"přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně a dále přeúčtování služeb od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce služby pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle § 7 odst. 2 zákona o účetnictví."

Jak je vidět, tak možnost neuplatnit DPH na výstupu při přeúčtování podle § 13 odst. 10 písm. d) a § 14 odst. 5 písm. e) bude mít pouze ten plátce, který vede účetnictví.

Jedná se tak pouze o polovičaté řešení, protože např. plátci vedoucí pouze daňovou evidenci tuto možnost mít nebudou.Upřesnění výpočtu daně

Celý § 37 doznal změn a nově zní takto:

"§ 37
Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

(1) Daň se vypočte ze základu daně bez daně stanoveného podle § 36 jako součin částky za zdanitelné plnění bez daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 19 v případě základní sazby daně nebo číslo 5 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli číslo 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná čísla, vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo se uvede v haléřích. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako součet základu daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z částky za zdanitelné plnění včetně daně nebo ceny zjištěné podle § 36 odst. 6 v úrovni včetně daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 19 v případě základní sazby daně nebo číslo 5 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo se uvede v haléřích. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

(3) V případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné zdanitelné plnění pouze z rozdílu mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a základem daně nebo úhrnem základů daně podle § 36 odst. 2."

Oproti stávajícímu znění je nyní § 37 formulován precizněji. Jenom bych podotknul, že nikoliv, že plátce může vypočítat DPH u základu daně stanoveného podle § 36 odst. 6 (např. v případě použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců) podle odstavce 2 s pomocí koeficientu tzv. metodou výpočtu shora, on to musí takto udělat.

Důvodem je to, že v úvodu § 36 odst. 6 je stanoveno, že u zde vymezených zdanitelných plnění je základem daně cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku, která je považována za cenu včetně daně. A v takovém případě se nedá daň spočítat jinak, než právě s pomocí koeficientu metodou shora.
Změny při dovozu zboží

§ 23 upravující vznik daňové povinnosti při dovozu zboží zní nově takto:

"§ 23
Dovoz zboží

(1) Daňová povinnost při dovozu zboží vzniká dnem, kdy podle předpisů upravujících vznik celního dluhu19a) vzniká povinnost uhradit clo, a to i v případech, kdy je zboží dovezené beze cla při
a) propuštění dováženého zboží do celního režimu volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla,
b) nezákonném dovozu zboží,19b)
c) porušení podmínek dočasného uskladnění zboží19c) nebo
d) porušení podm

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14895


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu