78287

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


DPH (84.47.20.214) --- 22. 2. 2006
zákon dph

Základem pro úpravy číselníku PDK, které následovaly okamžitě po krkolomném závěrečném schválení Zákona o dani z přidané hodnoty se stává zejména jeho Příloha č. 1: Seznam zboží podléhající snížené sazbě. Úpravy jsme dokončili v pátek 30. 4. 2004 vydáním úplného číselníku PDK a jeho poskytnutím všem smluvním zákazníkům. Prakticky všechny naše partnerské SW firmy si tuto novou verzi okamžitě importovaly a tak by neměl být problém s jeho dostupností pro uživatele.

Nový zákon o DPH v sobě skrývá základní systémovou změnu:Sazba DPH se nyní stanovuje v daleko větší míře podle způsobu užití výrobku, nikoliv příslušností do určité nomenklaturní skupiny, jak tomu bylo dosud.

Z toho vyplývá, že o výši sazby DPH na výstupu rozhoduje mnohem častěji koncový prodejce, v našem případě lékárník.

V novém zákonu, v příloze č.1, jsou pro práci ve standardní lékárně nejdůležitější ty pasáže, které definují zboží ve snížené sazbě 5%:

- Potraviny včetně nápojů ....
- Farmaceutické výrobky – jen používané pro zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
- Zdravotnické prostředky podle zvláštních předpisů, včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením doloženo .....

V úpravách sazeb v PDK sazebníku se odrazily tyto hlavní zásady a předpoklady:

1. V podstatě již v PDK neexistuje položka osvobozená na výstupu od DPH.
2. Registrované položky typu HVLP podléhají sazbě snížené: 5% (registrace u SÚKL).
3. Položky veterinární jsou nyní zařazeny do základní sazby: 19%.
4. Potravní doplňky, potraviny pro zvláštní výživu, vitamíny, minerály a položky podobného charakteru, korespondující se zněním zákona, jsou zařazeny do snížené sazby: 5%.
5. Zdravotnické prostředky jsme rozdělili pro účel přiřazení sazby DPH do dvou skupin:
a) Položky registrované u VZP – spadají téměř všechny do snížené sazby.
b) Položky neregistrované u VZP, spadají do snížené sazby pouze tehdy, jsou-li v souladu s požadavkem „podle zvláštních právních předpisů“. Znamená to, že by měly být výrobcem jednoznačně deklarovány jako zdravotnický prostředek (Pozn.: Tato skupina v rozsahu více než 7000 položek zabrala více než 90% času a kapacit). Může se tedy stát, že na první pohled velice podobné položky od různých výrobců jsou zdaněny různým způsobem. Taková situace vznikne tehdy, když některý výrobce nezajistí shodu výrobku s příslušnými zákonnými normami.
6. Při definici sazby DPH u položek, kde není odůvodnění zcela jednoznačné, nebo mohou vznikat pochybnosti, jsme se vždy kontaktovali s výrobcem, někdy i přímo s Celní správou.
7. Nelze samozřejmě během jediného týdne stoprocentně analyzovat více než 60 tisíc položek velice různorodého charakteru. Je tedy možné, že v nejbližším období bude docházet k určitým modifikacím sazeb u „sporných“ položek. Jsme však pevně přesvědčeni, že podíl sporných zařazení bude zanedbatelný. Mimo to existuje veřejný příslib MF ČR o tolerantnosti finančních kontrolorů po určitou dobu (která však nebyla definována).V prvním květnovém týdnu jsme pomocí speciálního programu rozeslali přes 1000 elektronických zpráv jednotlivým výrobcům a dodavatelům se žádostí o revizi nově stanovených sazeb DPH. V případě rozdílného výkladu zákona budou názory výrobců samozřejmě zohledněny a detailně projednány, případně i přímo s Generálním ředitelstvím cel. Cílem je urychlené dosažení maximálně důvěryhodných údajů v číselníku, bez čehož není práce lékárníka možná.Přesto však bude muset každý lékárník v některých případech rozhodovat o výstupní sazbě DPH podle užití toho kterého výrobku. Číselník PDK je v takovém případě použitelný nástroj pro práci lékárníka, ale konečné rozhodnutí samozřejmě vždy spočívá především na jeho bedrech.

Firma Pharmdata s. r. o. se bude maximálně snažit ulehčit lékárníkovi zařazení problematických položek do správné sazby DPH. Proto budou postupně v číselníku označeny některé položky jako „podvojné“. Toto označení upozorní lékárníka na možnost různého zdanění výrobku na výstupu. Tuto možnost jistě začlení i SW firmy do svých aplikací, aby se přímo při výdeji lékárníkovi nabízely varianty zařazení do sazby DPH na výstupu a on mohl rychle a snadno rozhodovat v souladu se zákonem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14894


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu