78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Tedpol (80.51.253.78) --- 2. 11. 2005
Dotaz


NARIADENIE RADY (ES) č. 1804/1999

z 19. júla 1999,C. VČELÁRSTVO A VČELÁRSKE VÝROBKY

1. Všeobecné zásady

1.1. Včelárstvo je dôležitou činnosťou, ktorá prispieva k ochrane životného prostredia a poľnohospodárskej a lesníckej výroby prostredníctvom opeľovacej činnosti včiel.

1.2. Kvalifikácia včelárskych výrobkov ako výrobkov pochádzajúcich z ekologického spôsobu výroby úzko súvisí tak s priebehom ošetrovania úľov, ako aj s kvalitou životného prostredia. Táto kvalifikácia taktiež závisí od podmienok vyberania medu, spracovania a skladovania včelárskych výrobkov.

1.3. V prípade, že prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko včelárskych jednotiek v rovnakej oblasti, musia byť všetky jednotky v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. Ako výnimka z tejto zásady môže prevádzkovateľ prevádzkovať jednotky, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, a to za predpokladu, že všetky požiadavky tohto nariadenia sú splnené s výnimkou ustanovenia uvedeného v odseku 4.2 o umiestnení včelínov. V takomto prípade sa výrobok nemôže predávať s označením odvolávajúcim sa na ekologickú výrobnú metódu.

2. Obdobie konverzie

2.1. Včelárske výrobky sa môžu predávať s údajmi odvolávajúcimi sa na ekologickú výrobnú metódu iba vtedy, keď sú ustanovenia uvedené v tomto nariadení splnené už aspoň jeden rok. Počas obdobia konverzie sa vosk musí nahradiť v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 8.3.

3. Pôvod včiel

3.1. Pri výbere chovu sa musí zohľadňovať schopnosť zvierat prispôsobiť sa miestnym podmienkam, ich životaschopnosť a ich odolnosť voči chorobám. Uprednostní sa využitie európskych chovov Apis mellifera a ich miestne ekotypy.

3.2. Včelíny sa musia zakladať prostredníctvom rozdelenia kolónií alebo získaním rojov alebo úľov z jednotiek, ktoré sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.3. Ako prvá výnimka, podliehajúc predchádzajúcemu schváleniu kontrolným úradom alebo orgánom, môžu prejsť premenou včelíny nachádzajúce sa vo výrobnej jednotke, ktorá nespĺňa pravidlá tohto nariadenia.

3.4. Ako druhá výnimka je možné získať samostatné roje od chovateľov včiel, ktorí nevyrábajú v súlade s týmto nariadením počas prechodného obdobia, ktoré skončí 24. augusta 2002 podliehajúc obdobiu konverzie.

3.5. Ako tretia výnimka povolí kontrolný úrad alebo orgán prestavbu včelínov, ak nie sú k dispozícii včelíny, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, v prípade vysokej úmrtnosti zvierat spôsobenej zdravotnými alebo katastrofickými okolnosťami v priebehu obdobia konverzie.

3.6. Ako štvrtá výnimka je s cieľom renovácie včelínov možné ročne zaradiť 10 % včelích kráľovien a rojov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, do jednotky s ekologickou výrobou za predpokladu, že včelie kráľovné a roje sú umiestnené v úľoch s plástom alebo základom plástov, ktoré pochádzajú z jednotiek s ekologickou výrobou. V takom prípade neplatí obdobie konverzie.

4. Umiestnenie včelínov

4.1. Členské štáty môžu určiť regióny alebo oblasti, kde nie je možné prevádzkovať včelárstvo v súlade s týmto nariadením. Chovateľ včiel poskytne kontrolnému úradu alebo orgánu mapu v primeranej mierke, na ktorej bude uvedené umiestnenie úľov, ako je ustanovené v prílohe III, časť A1, oddiel 2, prvá zarážka. V prípade, že takéto oblasti nie sú označené, musí chovateľ včiel poskytnúť kontrolnému úradu alebo orgánu primeranú dokumentáciu a v prípade potreby dôkaz vrátane vhodnej analýzy, že oblasti prístupné pre jeho kolónie spĺňajú podmienky požadované v tomto nariadení.

4.2. Umiestnenie včelínov musí:

a) zabezpečovať dostatočný zdroj prírodného nektáru, medovice a peľu pre včely a prístup k vode;

b) byť také, aby zdroje nektáru a peľu v rámci okruhu 3 km od miesta včelína pozostávali zásadne z ekologicky produkovaných plodín a/alebo spontánnej vegetácie v súlade s požiadavkami článku 6 a prílohy I tohto nariadenia, ako aj z plodín, ktoré nepodliehajú ustanoveniam tohto nariadenia, sú však ošetrované metódami, ktoré majú iba slabý dopad na životné prostredie ako napríklad tie, ktoré sú opísané v programe vypracovanom podľa nariadenia (EHS) č. 2078/92,(****) ktorý nemôže podstatne ovplyvňovať kvalifikovanie včelárskej výroby ako výroby ekologického pôvodu;

c) udržiavať dostatočný odstup od všetkých zdrojov s nepoľnohospodárskou výrobou, ktoré by mohli viesť ku kontaminácii, ako sú napríklad: mestské centrá, diaľnice, priemyselné oblasti, skládky odpadu, pece na spaľovanie odpadu, atď. Kontrolné úrady alebo orgány zavedú opatrenia na zabezpečenie tejto požiadavky.

Vyššie uvedené požiadavky neplatia pre oblasti, kde neprebieha kvitnutie alebo ak sú úle nevyužité.

5. Kŕmenie

5.1. Na konci produkčnej sezóny sa v úľoch musia ponechať dostatočne bohaté rezervy medu a peľu na prežitie zimy.

5.2. Umelé kŕmenie kolónií sa povoľuje vtedy, ak sú úle ohrozené kvôli extrémnym klimatickým podmienkam. Umelé kŕmenie sa vykonáva ekologicky vyrobeným medom, a to prednostne z rovnakej jednotky s ekologickou výrobou.

5.3. Ako prvá výnimka z odseku 5.2 môžu príslušné úrady členských štátov povoliť použitie ekologicky vyrobeného cukrového sirupu alebo ekologickej cukrovej melasy namiesto ekologicky vyrobeného medu pri umelom prikrmovaní, najmä ak si to vyžadujú klimatické podmienky, ktoré vyvolávajú kryštalizáciu medu.

5.4. Ako druhá výnimka môže kontrolný úrad alebo orgán povoliť, aby sa cukrový sirup, cukrová melasa a med, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, mohli použiť na umelé kŕmenie počas prechodného obdobia, ktoré skončí 24. augusta 2002.

5.5. Do záznamov o včelínoch sa zapíšu tieto informácie týkajúce sa použitia umelého kŕmenia: druh výrobku, dátum, množstvo a úle, v ktorých sa to použije.

5.6. Pri chove včiel, ktoré je v súlade s týmto nariadením, sa nemôžu použiť iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 5.1 až 5.4.

5.7. Umelé prikrmovanie sa môže vykonávať iba medzi posledným zberom medu a 15 dní pred obdobím nektárovej alebo medovej znášky.

6. Predchádzanie chorobám a veterinárna liečba

6.1. Predchádzanie chorobám pri chove včiel je založené na týchto zásadách:

a) výber primeraných otužilých rodov;

b) uplatňovanie určitých zásad, ktoré podporujú silnú odolnosť voči chorobám a predchádzanie infekciám, ako sú: pravidelné obnovovanie včelích kráľovien, systematická kontrola úľov, aby sa zistila každá zdravotná anomália, kontrola samčieho potomstva v úľoch, dezinfekcia materiálu a zariadenia v pravidelných intervaloch, zničenie kontaminovaného materiálu alebo zdrojov, pravidelné obnovovanie včelieho vosku a dostatočné rezervy peľu a medu v úľoch.

6.2. V prípade, že kolónie ochorejú alebo sa nainfikujú napriek všetkým vyššie uvedeným preventívnym opatreniam, musia sa ihneď ošetriť, ak je to nevyhnutné, môžu sa kolónie umiestniť do izolovaných včelínov.

6.3. Použitie výrobkov veterinárnej medicíny pri chove včiel, ktorý je v súlade s týmto nariadením, zohľadňuje tieto zásady:

a) môžu sa použiť iba vtedy, ak je ich zodpovedajúce použitie povolené v členskom štáte v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva alebo vnútroštátnymi ustanoveniami v zhode s právom spoločenstva;

b) fytoterapeutické a homeopatické výrobky sa použijú prednostne pred chemicky vyrobenými alopatickými výrobkami veterinárnej medicíny alebo pred antibiotikami za predpokladu, že majú skutočný terapeutický účinok pre stav, pre ktorý je liečba určená;

c) v prípade, že použitie vyššie uvedených výrobkov sa neukáže byť účinným alebo je nepravdepodobné, že bude účinné na vyhubenie choroby alebo zamorenia, čo ohrozuje zničenie kolónií, môžu sa použiť chemicky vyrobené alopatické výrobky veterinárnej medicíny podľa zodpovednosti veterinára alebo iných osôb, ktoré oprávni členský štát bez toho, aby boli dotknuté zásady ustanovené v odsekoch a) a b);

d) použitie chemicky vyrobených alopatických výrobkov veterinárnej medicíny pre preventívnu liečbu je zakázané;

e) bez toho, aby bola dotknutá zásada v bode a), môže sa v prípadoch zamorenia ochorením Varroa jacobsoni použiť kyselina mravčia, kyselina mliečna, kyselina acetónová a kyselina oxálová a tieto látky: mentol, tymol, eukalyptol alebo gáfor.

6.4. Okrem vyššie uvedených zásad sa povoľujú veterinárne liečby alebo ošetrenia úľov, plástov, atď., ktoré sú povinné v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov spoločenstva.

6.5. V prípade aplikácie liečby chemicky vyrobenými alopatickými výrobkami sa musia kolónie ošetriť počas takého obdobia v izolovaných včelínoch a všetok vosk sa musí nahradiť takým voskom, ktorý je v súlade s podmienkami tohto nariadenia. Následne sa pre vyššie uvedené kolónie uplatní jednoročné obdobie konverzie.

6.6. Požiadavky ustanovené v predchádzajúcom odseku sa neuplatňujú na výrobky vymenované v odseku 6.3 e).

6.7. Vždy, keď sa musia použiť výrobky veterinárnej medicíny, musí sa zreteľne zaznačiť druh výrobku, ktorý sa musí použiť (vrátane údajov o aktívnej farmaceutickej látke) spolu s podrobnou diagnózou, dávkovanie, spôsob podávania, dĺžka liečby a zákonná lehota vyradenia zvieraťa a musí sa to oznámiť kontrolnému orgánu alebo úradu skôr, ako sa výrobky predajú ako ekologicky vyrobené.

7. Spôsoby riadenia hospodárstva a označovanie výrobkov

7.1. Zakazuje sa zničenie včiel v plástoch ako metóda spojená so zberom úrody včelárskej výroby.

7.2. Zakazuje sa mrzačenie ako je zopnutie krídiel včelích kráľovien.

7.3. Povoľuje sa nahrádzanie včelích kráľovien vrátane zabitia starej kráľovnej.

7.4. Spôsob ničenia samčieho potomstva sa povoľuje iba na ovládnutie zamorenia chorobou Varroa jacobsoni.

7.5. Zakazuje používanie chemických syntetických repelentov počas činnosti pri stáčaní medu.

7.6. Zóna, kde je umiestnený včelín, sa musí zaznamenať spolu s identifikačným označením úľa. Kontrolný orgán alebo úrad musia byť informované o sťahovaní včelínov v termíne, ktorý sa odsúhlasí s kontrolným úradom alebo orgánom.

7.7. Vynaloží sa náležitá starostlivosť na zabezpečenie zodpovedajúceho st

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12938


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu