77627

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Ing. Frantiąek Pantůček --- 10. 6. 2002
předvolání k soudu


Vážení přátelé!

Od Okresního soudu Brno-venkov obdržel jsem předvolání v následující věci:

Navrhovatelé: Ing. Ladislav Vejvoda, JUDr. Hana Vejvodová, Mgr. Alice
Vejvodová,Iva Vejvodová, všichni bytem Řícmanice č. 36.

Odpůrce: Ing. František Pantůček, bytem Řícmanice č. 33


Upřesnění petitu návrhu.


Navrhovatelé navrhují, aby soud po provedeném dokazování,po
provedení důkazů dle tohoto návrhu, případně dalších důkazů navržených v
průběhu řízení, vynesl rozsudek, kterým bude soudem odpůrci uloženo:


Zdržet se toho, aby nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval
navrhovatele(případně příchozí osoby) a vážně ohrožoval výkon jejich práv
vlastnických,užívacích a jiných tím,že ponechá chované včely vnikat na
pozemky zapsané na LV č. 291 v katastru nemovitostí okres Brno-venkov pro
kastrální území Řícmanice, obec Řícmanice, parcelu č. 141 zahrada, parcelu
č. 140 zastavěná plocha a nádvoří, na budovu k bydlení a do budovy k bydlení
zapsané na LV č. 291 v katastru nemovitostí okres Brno-venkov pro
katastrální území Řícmanice, obec Řícmanice č.p. 36 stojící na parcele č.
140, vše v podílovém spoluvlastnictví navrhovatele a první navrhovatelky a
tím výkon práv navrhovatelů omezovat, ohrožovat jejich zdraví a život,
ohrožovat zdraví a život příchozích osob, dále se zdržet toho, aby nad míru
přiměřenou poměrům obtěžoval navrhovatele tím, že ponechá chované včely
nalétávat na budovu k bydlení zapsanou na LV č. 291 v katastru nemovitostí
okres Brno-venkov pro katastrální území Řícmanice, obec Řícmanice č.p. 36 a
znečišťovat jej výkaly a způsobovat tak škodu na majetku.

Uvedené předvolání a návrh petitu vám předkládám jako zajímavost.

Ing. Pantůček

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1242


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu