78114

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Ing. Frantiąek Pantůček --- 12. 6. 2002
doplnění k předvolání k soudu


K předvolání k soudu předcházelo následující:

Rozhodnutí

Správní odbor Městského úřadu Šlapanice v souladu s ustanoveními §5 zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a v souladu s ustanoveními zákona č.
102/1992 Sb. , vyhl. č. 349/2000 Sb.o stanovení sídel a správních obvodů
pověřených obecních úřadů a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vše v
platném znění rozhodl dne. 10. 2001 takto:

Návrh žadatelů Ing. Ladislava Vejvody ,nar. 26. 6. 1949 a JUDr. Hany
Vejvodové, nar. 3. 3. 1954, oba bytem Řícmanice, Havlíčkova 36 na předběžnou
ochranu orgánem státní správy ve smyslu §5 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku ze dne 22. 7. 2001
se zamítá.


Odůvodnění


Dne 24. 7. 2001 došlo na základě návrhu žadatelů manželů Ing. Ladislava
Vejvody a JUDr.Hany Vejvodové k zahájení řízení dle ustanovení § 5
občanského zákoníku-předběžná ochrana pokojného stavu ve věci vnikání
chovaných zvířat (včel ) Ing. Františka Pantůčka, bytem Řícmanice ,
Havlíčkova 33 nad míru přiměřenou poměrům na zahradu a dvůr žadatelů.
Ve svém návrhu žadatelé uvádějí, že od června 2001 trvale, ale mnohem
výrazněji za slunného teplého počasí, včely Ing. Pantůčka vnikají na pozemek
p. č. 141 v k. ú. Řícmanice, který je jejich vlastnictvím a to v míře zcela
nepřiměřené poměrům a v takové intenzitě, která zcela brání běžnému způsobu
užívání pozemku přilehlého k domu žadatelů, tedy dvoru a zahrady, žadateli a
ostatními členy jejich rodiny. U mladší dcery žadatelů jde nejen o omezení
užívání, ale přímo o ohrožení jejího života, protože je alergická na bodnutí
včelou.
Žadatelé žádají o předběžnou ochranu proto, že jakákoliv dohoda , domluva či
jiná přijatelná forma řešení situace s Ing. Pantůčkem není možná.
Ve věci proběhla dvě ústní jednání (31.8.2001 a 4.10.2001) a ohledání na
místě dne 11.9.2001. Při ústních jednáních se žadatelé odvolávali na svůj
návrh a k věci navíc uvedli, že intenzita chovu Ing. Pantůčka je taková, že
vsoučasné době chová již miliony včel, dále, že včely jsou agresivní,
protože Ing. Pantůček s nimi neustále manipuluje - toto potvrdila i svědkyně
V. Švehlová, kterou v loňském roce jedna ze včel bodla do rtu a svědkyně
musela být odvezena do nemocnice. Dále žadatelka i její matka V. Švehlová
uvedly, že v okolí jejich domu žádný další chovatel včel není. Svědkyně Iva
Vejvodová potvrdila, že včel přes letošní léto bylo na jejich dvorku velké
množství, vytvářelytéměř roje. Ona sama vzhledem ke svojí alergii raději ve
slunných dnech nevycházela, protože měla ze včel strach. Svědek Ing. Kratina
při ústním jednání uvedl, že včely jsou šlechtěny na mírnost, v Řícmanicích
je asi 7 včelařů a nelze zjistotou tvrdit, čí včely vnikají na pozemek
žadatelů, protože dolet včel je 3 až 3,5 km. Dále uvedl, že ing Pantůček
mimo jiné vysázel k plotu lísky, které jsou již vzrostlé a pokud je mu
známo, včely , které naberou výšku, se bezprostředně poté nespouštějí dolů.

Při ohledání místa bylo zjištěno , že dva včelíny , které se nacházejí asi
10 m vzdušnou čarou od pozemku žadatelů p. č. 141 a ve kterých je dle
sdělení Ing. Pantůčka umístěno dohromady 20 včelstev, jsou od obecní cesty
odděleny 4-5 metrů vzrostlými lískami, které tvoří hustý souvislý porost.
Včelíny jsou česny obráceny na opačnou stranu než je pozemek žadatelů.Dále v
zahradě jsou další přenosné včelíny , tyto se však nachází již v podstatně
větší vzdálenosti od pozemků žadatelů. Na dvoře žadatelůnebyl zaznamenán
žádný mimořádný výskyt včel, při cca 20 minutovém pobytu občas prolétla
jednotlivá včela, jedenkrát byla zaznamenána cvčela sedící na plastové
židli, u vchodu do domu leželo 4 -5 mrtvých včel.

Po zvážení všech důkazů dospěl správní orgán k závěru, že zřejmost zásahu do
pokojného stavu nebyla prokázána, a to zejména při místním ohledání.K
prokázání zřejmosti zásahu by bylo třeba provést složitější dokazování, k
čemuž není správní orgán příslušný - toto oprávnění přísluší pouze soudu. I
když vzhledem k výpovědím členů rodiny Vejvodových je pravděpodobné, že v
letních měsících mohlo k naměrnému výskytu včel na jejich pozemku dojít, a
tím mohl být pokojný stav narušen, v současné době je již situace jiná. S
přihlédnutím ke všem skutečnostem správní orgán rozhodl, jak výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů od doručení k
Okresnímu úřadu Brno- venkov, a to prostřednictvím zdejšího správního
odboru.

Žadatelé se v odvolací lhůtě odvolali.


Výsledek odvolání uvedu příště.

O právní podporu jsem požádal ČSV.

S pozdravem Ing. Pantůček


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1255


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu