78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)(2a00:1028:96c4:8366:e0f3:1d0a:53e8:111d) --- 13. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu (75572) (75573) (75574) (75575) (75577)

kdyby RV rozhodoval „špatně“. M. Peroutka navrhuje hledat kompromis. Pakliže se na tom RV usnese, je ÚKK povinna to udělat, a ne že jsou zodpovědní jen sjezdu. M. Pospíšil – tak můžeme toto dát do čl. 25 RV – že můžeme dát úkol ÚKK. P. Březina zmiňuje, že by to mělo být případně v metodickém pokynu.

J. Lebloch opět zmínil zasílání zpráv ÚKK předem, předseda ÚKK zde vystupuje s tím, že ÚKK má nějaké připomínky, hlasovali jsme o nich, ale nikdo je neviděl. J. Hanuška to obhájil tím, že čekali na finální verzi materiálů. RV by si měl vyslechnout připomínky ÚKK, RV však rozhodl jinak, ten však není povinen je akceptovat. M. Peroutka – upřesnil, že zprávu předem požadujeme celé 4 roky a nefunguje to. Mělo by být v nějakém bodě zakotveno, že usnese-li se RV na něčem a požádá ÚKK, že je povinna se tím zabývat. J. Vaněk navrhuje hlasovat, že mezi sjezdy bude ÚKK odpovědna RV. Nelíbí se mu, že by ho ÚKK měla kontrolovat, jak hlasuje. P. Hájek souhlasí s J. Vaňkem, jen by doplnil, že kdo je podroben kontrole, je povinen vyhovět požadavkům, aby se ÚKK nemohla vymlouvat, že kontrola trvá dlouho, protože nedostane podklady.

J. Rosa namítá, že kontrolní komise, aby mohla fungovat, musí být nezávislá – na PRV, na RV, pojede si dle svého pracovního plánu, zodpovědná je sjezdu, nás bude informovat.

HLASOVÁNÍ – NECHAT VYŠKRTNUTOU VĚTU, ŽE JE ÚKK MEZI SJEZDY ODPOVĚDNA RV – 37 pro 12 proti, (Martin Pospíšil je proti), 1 se zdržel.

Čl. 35 bod 4 - J. Hanuška – také se tím zabývali, neshodli se, že by nadpoloviční většina všech byla adekvátní, doporučuje nechat 2/3 většinou (schvalování usnesení RV).

HLASOVÁNÍ o ponechání 2/3 většiny ve čl. 35 – 17 pro, 29 proti, 2 se zdrželi

HLASOVÁNÍ o návrhu stanov jako celku: 4 proti, 4 se zdrželi, ostatní pro.

Usnesení: RV:

a) schválil návrh změn Stanov pro XI. sjezd;

b) uložil PRV předložit návrh změn Stanov ČSV, z. s., ke schválení na XI. sjezdu ČSV, z. s.

X/1008/10/2021/RV Zpráva ÚKK

V tomto bodu vystoupil J. Hanuška. ÚKK se od poslední schůze RV zabývala následujícími úkoly:

- podnětem př. Miroslava Poništa zaslaný e-mailovou poštou dne 20. 10. 2021 - Upozornění na nestandardní postup OO Frýdek-Místek, podnět ÚKK ČSV, žádost o zařazení na program jednání PRV a RV – ÚKK po diskusi souhlasí se stanoviskem PRV, které bude předloženo RV k projednání s tím, že ÚKK doporučuje nově zvoleným orgánům OO ČSV Frýdek-Místek, aby vyvodily závěry ze zjištění uvedených ve zprávě OKK

- Pracuje na přípravě zprávy o své činnosti pro XI. sjezd – její dokončení je podmíněno skutečností, že materiály, které jsou nutné k dopracování zprávy projednává RV až na dnešní schůzi

- Dokončila kontrolní akci KO202001 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019 – zpráva byla předložena předsednictvu RV k projednání. Komise konstatuje, že zpráva byla projednána v PRV 14. září a ÚKK obdržela zprávu tajemníka o plnění doporučených opatření – PRV tuto zprávu schválilo dne 29. 10. 2021

- Dokončila kontrolní akci KO202101 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 – zpráva bude předložena PRV k projednání. Přesto ÚKK považuje za nutné upozornit RV na skutečnost, že stav neuhrazených pohledávek za společností Příroda, včely a člověk činí k 25.10.2021 částku 318.782,89 Kč a konstatuje, že od data, kdy bylo podepsáno uznání dluhu, tj. od 12.7.2021, došlo k navýšení dluhu této společnosti o 67.155,- Kč a společnost Příroda, včely a člověk nesplácí své závazky dle uznání dluhu z 12.7.2021 – tyto skutečnosti považuje ÚKK za alarmující a reaguje na ni v doporučených opatřeních uvedených v protokolu z kontrolní akce

- V souvislosti s výše uvedenými kontrolními akcemi ÚKK kvituje podstatně zlepšenou součinnost nového tajemníka při pracích na uvedených kontrolních akcích

- Dokončila kontrolní akci KO202102 Kontrola plnění úkolů a hlavních směrů činností schválených X. sjezdem ČSV. ÚKK konstatuje, že hodnocení plnění úkolů předložené PRV k projednání v RV je příliš optimistické a ÚKK se neshoduje s tím, že všech 40 úkolů bylo splněno. Dle výsledků kontroly ÚKK konstatuje, že jako splněné lze hodnotit 21, úkolů, jako částečně splněné 10 úkolů, a jako nesplněné 9 úkolů, z toho jeden ne vinou svazu. Výsledky tohoto hodnocení jsou promítnuty do zprávy z této kontrolní akce. Zpráva bude předložena PRV k projednání.

- Dále byla posouzena zpráva o plnění usnesení X. sjezdu – ÚKK konstatuje, že nebyl splněn bod usnesení, který ukládal provést hloubkový audit ve společnosti Včelpo. Zdůvodnění, že byl nahrazen auditem technologickým nelze považovat za splnění příslušného úkolu.

- komise se zabývala doručeným Usnesením Městského soudu v Praze čj. č. j. 75 Cm 49/2020–39 ze dne 20. 10. 2021, kterým se určuje, že usnesení republikového výboru účastníka ze dne 23. 11. 2019, kterým byl schválen dodatek ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol. s r.o. a předsedkyně a tajemník byli pověřeni podpisem dodatku, j e n e p l a t n é.

Komise projednala obsah usnesení včetně zdůvodnění a po diskusi zaujala následující usnesení: ÚKK s politováním konstatuje, že jak PRV, tak RV neakceptovaly stanovisko ÚKK k věci a včas na ně nereagovaly příslušnými opatřeními. ÚKK doporučuje jak PRV, tak RV neprodleně se tímto usnesením zabývat a realizovat příslušná opatření, a to včetně odpovědnosti

J. Šmíd – tady vidíte, že ÚKK řeší a informace pouští dál. Kdyby přišli za mnou, zda se to řeší (neuhrazené pohledávky za nájem prodejny), řekl bych mu, že k 1. 11. končíme, kdyby se mě zeptal, tak ke dnešnímu dni svazu nedlužím ani korunu. Jediné, co jsem nezaplatil je, vyúčtování za vodu a plyn, které řeším 2 roky s odborným oddělením. J. Prchlíková se vyjádřila, že není možné zkontrolovat, zda to zaplatil teď. Poté J. Hanuška zdůraznil, že podklady byly k 25. 10. 2021. Informace doplnil J. Vaněk, že z internetového bankovnictví jsou platby provedeny – k dnešnímu datu. M. Pospíšil navrhuje usnesení, aby to bylo srovnáno do sjezdu, M. Peroutka navrhuje, aby to bylo do 30. 11. 2021.

HLASOVÁNÍ pro návrh M. Peroutky – všichni pro.

Usnesení: RV:

a) vzal na vědomí Zprávu o činnosti ÚKK;

b) uložil sekretariátu dořešit reklamovaná vyúčtování nákladů za služby společnosti Příroda, včely a člověk, o. p. s., do 30. 11. 2021.

XI/1008/10/2021/RV Členství v Agrární komoře

K tomuto bodu vystoupila předsedkyně, sice nás to bude stát 60 tisíc, ale stojí nám to za to, budeme dostávat materiály k připomínkám apod. Členství se nevztahuje na okresní organizace, které by se případně chtěly stát členy.

HLASOVÁNÍ – 1 se zdržel, ostatní pro.

Usnesení: RV schválil členství ČSV, z. s., v Agrární komoře a pověřil předsedkyni jednáním s prezidentem AK.

XII/1008/10/2021/RV Zpráva o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.

Informace přednesl ředitel J. Lojda. M. Smolík poté doplnil, že zde byl na dni otevřených dveří 25. 10. se Slovinci. Nikdo z vás tu nebyl, kromě A. Uváčika. Slovinci vysoce hodnotili tuto školu – jako nejlepší v Evropě. SOUV obdrželo čestné uznání jako škola i pan ředitel sám. Dostali obraz z Mariboru – budovy „staré trty“. Budovy, kde roste a stále plodí již 450 let vinná réva.

Usnesení: RV vzal na vědomí zprávu o činnosti SOUV–VVC, o. p. s.

XIII/1008/10/2021/RV Zkrácení funkčního období

K tomuto bodu podala podrobné informace předsedkyně. V roce 2020 proběhla většina výročních schůzí a většina okresních konferencí a těm už běží 5leté období, tak pro ty, co měli schůze až v letošním roce by se zkrátilo funkční období na 4 roky, abychom se zase všichni sešli v roce 2025.

HLASOVÁNÍ – 1 se zdržel, ostatní pro.

Usnesení: RV schválil s ohledem na omezení spolkového života v době mimořádných kovidových opatření a v souladu s č. 34 odst. 6 Stanov ČSV zkracuje o rok nadcházející funkční období nejvyšších orgánů svazu a orgánů okresních a základních organizací, které neuskutečnily svá volební zasedání v roce 2020. Volební období tak skončí v roce 2025.

XV/1008/10/2021/RV Zpráva o průběhu setkání s delegáty

Tyto informace podala předsedkyně, protože byla na obou dnech setkání přítomna. Následně byla tajemníkem promítnuta prezentace místa konání sjezdu.

Usnesení: RV vzal na vědomí zprávu o průběhu setkání s delegáty sjezdu.

XVI/1008/10/2021/RV Přípravy XI. sjezdu

Postupně se RV začalo zabývat materiály na XI. sjezd.

Program sjezdu byl zaslán spolu s materiály.

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU – všichni pro

Hlavní směry činnosti s doplněnými změnami z porad s delegáty. Předsedkyně s nimi postupně seznámila.

HLASOVÁNÍ – všichni pro.

Volební řád XI. sjezdu – bylo vyřazeno vše ohledně volby RV, to nebude probíhat, RV bylo zvoleno konferencemi, sjezd RV jen schvaluje. Dále předsedkyně seznámila podrobně s provedenými změnami oproti minulému sjezdu.

R. Plecitý by chtěl slyšet, kdo kandiduje na předsedu a kdo kandiduje do ÚKK a odkud jsou. Seznam členů ÚKK byl přečten, na předsedu je k datu 27. 10. 2021 jen předsedkyně.

HLASOVÁNÍ – 1 se zdržel, ostatní pro

Volební řád ustavujícího RV, Jednací řád XI. sjezdu ČSV – drobné změny zmínila předsedkyně.

HLASOVÁNÍ o jednacím a volebním ustavujícím řádu – všichni pro.

Usnesení: RV:

a) vzal na vědomí informace o průběhu zajištění XI. sjezdu ČSV, z. s.;

b) schválil materiály ke konání XI. sjezdu ČSV, z. s. (Program, Hlavní směry činnosti ČSV, z. s., Volební řád XI. sjezdu, Jednací řád XI. sjezdu a Volební řád ustavujícího zasedání RV ČSV, z. s.)

XVII/1008/10/2021/RV Příprava Rozpočtu ČSV, z.s. na rok 2022

K tomuto bodu byla přizvána J. Prchlíková, podrobně seznámila členy s navrhovaným rozpočtem na rok 2022 a s průběhem čerpání rozpočtu v roce letošním. J. Vaněk se zeptal, zda máme fixované částky za energie? Jsme celou dobu u PRE navýšili jsme zálohy za elektřinu i plyn. F. Malovanyj vystoupil s tím, že od 1. 1. 2022 má být navýšení až o 30 %. J. Vaněk jen doplnil, že to mělo vyvolat to, aby se to všechno

zkontrolovalo, případně jednalo.

J. Lochman se zeptal na stav pronájmu bytů. O

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75578


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(2a00:1028:96c4:8366:e0f3:1d0a:53e8:111d) --- 13. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu (75572) (75573) (75574) (75575)

IV/1008/10/2021/RV Informace předsedkyně ČSV, z. s. o činnosti od 23. 8. do 29. 10. 2021

Předsedkyně seznámila přítomné členy se svou činností od srpnového online zasedání. Zápisy z PRV obsahují vždy přehled činnosti a zápisy členové průběžně dostávají. Není třeba jej v zápise opět popisovat. Předsedkyně se u některých schůzek nebo akcí zastavila a podala podrobnější informace. V úředních dnech (každé úterý) je pravidelně na svazu, je tam však i jindy, dle potřeby.

Usnesení: RV vzal na vědomí informace předsedkyně ČSV, z. s., o činnosti od 23. 8. do 29. 10. 2021.

V/1008/10/2021/RV Zpráva o plnění usnesení RV ČSV, z. s., ze dne 21. 8. 2021

K tomuto materiálu vznesl tajemník dotaz, zda má někdo nějaké připomínky. Všechny úkoly jsou splněny, až na jeden, který má termín plnění na XI. sjezdu.

Dále k tomuto bodu vystoupila předsedkyně a upozornila na schválení finančních prostředků na pomoc po tornádu pro OO Hodonín a OO Břeclav, která chce dát všechny peníze ZO Moravská Nová Ves. Požádala o revokaci usnesení z minulého RV v bodě 21 tak, že budou finanční prostředky poskytnuty přímo této ZO za stejných podmínek, které byly určeny pro OO Břeclav.

HLASOVÁNÍ o změně usnesení: 1 se zdržel ostatní pro.

HLASOVÁNÍ o zprávě – všichni pro

Usnesení: RV:

a) schválil Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z. s., ze dne 21. 8. 2021;

b) revokoval své usnesení ze dne 21. 8. 2021 písmeno A v bodě 12 tak, že ruší poskytnutí částky 84 600 Kč pro OO Břeclav a schvaluje tuto částku poskytnout ZO Moravská Nová Ves za stejných podmínek.

VI/1008/10/2021/RV Projednání a schválení zápisu z RV ČSV, z. s. ze dne 21. 8. 2021

Zápis byl rozeslán se zapracovanými připomínkami spolu s pozvánkou na jednání. Tajemník vyzval členy k případným doplněním. J. Šmíd měl připomínku k tomu, že nejsou v zápise věci napsány konkrétně.

HLASOVÁNÍ: všichni pro.

Usnesení: RV schválil zápis ze zasedání RV ČSV, z. s., ze dne 21. 8. 2021.

VII/1008/10/2021/RV Projednání zápisů z PRV ČSV, z. s. ze dnů 10.8., 20.8. a 14. 9. 2021

Zápisy byly zaslány spolu s materiály. K zápisům nebyly žádné připomínky ani dotazy.

J. Lochman vznesl dotaz k zápisu z 10. 8. – Bruselský překlad – jak to s ním vypadá? Odpověděl tajemník, že se nám nepodařilo získat předklad ani z MZe. Poté to upřesnila předsedkyně, že se nyní připravuje Strategický zemědělský plán, jehož součástí bude včelařství, tento program ještě není hotov, je v připomínkovém řízení.

Usnesení: RV vzal na vědomí zápisy z jednání PRV ČSV, z. s., ze dnů 10.8, 20.8. a 14.9. 2021.

VIII/1008/10/2021/RV Zpráva o plnění usnesení a hlavních úkolů a směrů činnosti ČSV, z.s. po X. sjezdu za období mezi sjezdy

K tomuto bodu se vyjádřila předsedkyně. Stručně seznámila přítomné členy s obsahem zprávy, doplněné informace jsou doplněny červeně. Těsně před sjezdem bude zpráva ještě upravena do minulého času. Dále seznámila přítomné členy se zprávou o plnění usnesení X. sjezdu. M. Smolík – na aktivu vzniklo doplnění do vnitrosvazové činnosti: Podporovat činnost KKV, a to zejména prostřednictvím výměny zkušeností. Dále realizovat opatření k větší otevřené informovanosti z ústředí k orgánům svazu. Odpověď: to je jiný bod, lze to dát do úkolů na další období. Dále si vzal slovo J. Hanuška, předseda ÚKK, včera na svém jednání tyto materiály probírali – ÚKK si myslí, že nejsou všechny úkoly ve Zprávě splněné, 9 mají jako nesplněné, respektive 10, jeden však ne vinou svazu. Plnění usnesení – 1 bod nebyl splněn – provést hloubkový audit ve společnosti Včelpo. J. Šmíd – ke Včelpu toho bylo řečeno hodně a audity tam byly 3 a bylo přesně určeno, čeho se týkaly. Nesouhlasím s tím, že by úkol nebyl splněn. J. Lochman se zeptal, jaké úkoly jsou nesplněné a požádal o krátký komentář, proč mají takový názor? J. Hanuška odpověděl, že zpráva je obsáhlá, když ji budou vyžadovat, poskytne ji. Při projednávání bychom zde byli dlouho. Úkol 8a) – Včelpo – hodnotíme roky 2016 – 2021, J. Šmíd vyzval, aby sdělil konkrétní problémy, které tam za tu dobu jsou? Myslíte, že dostanete za Včelpo někdy zaplaceno, že se tam hospodařilo? J. Vaněk – takže si myslíte, že za tu dobu, co jsou tam problémy, že RV neměl společnost prodat anebo tady mít někoho kdo to zaplatí hned? Dále J. Hanuška seznámil přítomné členy s usnesením soudu ve sporu o schválení Dodatku č. 1, kde bylo uvedeno, že Včelpo má hodnotu 1 Kč – že je neplatné. Vyjádřila se k tomu předsedkyně, náš právní zástupce JUDr. Viduna nám oznámil, že mu usnesení přišlo, jednání bylo bez jeho přítomnosti, nedostal do datové schránky pozvánku, soud má však pozvánku jako doručenou. Podal odvolání, spor běží dál, nemá to právní moc. ÚKK to dostalo od JUDr. Brücklera. Poté se k tomu vyjádřil J. Šmíd – má připravenu zprávu na sjezd, kde padnou obvinění za situaci ve Včelpu. F. Malovanyj – já jsem byl jeden z těch, který byl pro prodej. Vycházel jsem z toho, jaké jsem dostával informace a v jakém stavu společnost je. Dost těžce jsem nesl, když jsme přicházeli o Včelu Předboj a dost těžce nesu, že přicházíme o Včelpo, stále věřím, že ty peníze za něj dostaneme. Jediné, co mi chybí jsou zprávy DR Včelpa. M. Pospíšil připomněl, že v dodatku je uvedeno, že to bude placeno z budoucích výnosů – a to žádné nebudou. J. Vaněk – asi za to nikdy peníze neuvidíme, legální cestou jsme se zbavili desítek milionů dluhů. Že se našel kupec, je zázrak. P. Březina –člověk, který se podílel na tom, jak dopadlo Včelpo nám dnes chce způsobit další škodu, že budeme platit přes milion odvody a na to ÚKK slyší? Poté to uzavřela předsedkyně – kdyby se společnost nepřevedla, byli bychom ve strašném průšvihu, shromažďovala se data, aby se svaz potopil. Tím že to o.p.s koupila, tím to skončilo, legálně jsme se zbavili dluhů. Kdyby tam rok a půl nebyla prodleva, kdy se dělaly všelijaké audity due dilligence, kdy se nekomunikovalo s věřiteli, mohlo to být jinak. Za Včelpo nic neuvidíme, společnost je v exekuci. J. Hanuška – odpovědnost měly orgány svazu. ÚKK doporučilo nápravu, když zjistilo, jak to tam je, ale nemůžeme ukládat. Dále zmínil akt přípravy prodeje. Kdy jste a v jakém stavu dostali smlouvu k prodeji? Mělo se rozhodnout o insolvenci a dopadlo by to stejně. Odpověď – to není pravda, v tu chvíli by svaz skončil, neměl by nárok na nic. Diskusi ukončila předsedkyně, že byl chráněn hlavně majetek svazu, ze Včelpa už nebylo nic.

Poté je vyzvala, zda má někdo ke Zprávě o plnění úkolů ještě další připomínky. F. Malovanyj nesouhlasí s tím, že úkol č. 3 Zdravotní stav je splněn. Loni zmiňoval, že jeden včelař přivezl včelstva ze Slovenska, léčit chtěl sám, nepustil nás k tomu. V únoru je měl stěhovat na Liberecko, odstěhoval jen část – 6 včelstev u nás zůstalo, do dneška nemáme informaci, zda léčil, nekomunikuje s námi, přes SVS také nic nevíme. Jestli je to tady na více místech, je třeba s tím něco udělat. Otázka: Co konkrétně s tím má udělat svaz? F. Malovanyj - asi nic, ale nebudu hlasovat pro to, že je to splněno. F. Kamler vystoupil s připomínkou k bodu 5F – apidomek v Nasavrkách – nebude sloužit veřejnosti, byl postaven pro účely výuky.

HLASOVÁNÍ o Zprávě o plnění úkolů – 2 proti, 8 se zdrželo, ostatní pro.

HLASOVÁNÍ O NÁVRH ZPRÁVY O PLNĚNÍ USENSENÍ X. sjezdu – 1 proti, 11 se zdrželo, ostatní pro.

Usnesení: RV schválil:

a) Návrh Zprávy o plnění usnesení X. sjezdu;

b) Návrh Zprávy o plnění hlavních úkolů a směrů činnosti ČSV, z. s., po X. sjezdu za období mezi sjezdy;

c) uložil PRV předložit Zprávu o plnění usnesení X. sjezdu a Zprávu o plnění úkolů a hlavních směrů činnosti ČSV, z. s., schválených X. sjezdem ČSV ke schválení na XI. sjezdu ČSV, z. s.

IX/1008/10/2021/RV Návrh změn stanov pro sjezd

K tomuto bodu vystoupil předseda komise pro úpravu Stanov a podrobně seznámil přítomné členy s provedenými změnami, které vzešly z porad s delegáty.

Článek 25 bod 1 je škrtnuto, že zaměstnanec nemůže být člen RV. Č. Gazda – vystoupil s tím, že zaměstnanec je podřízený tajemníkovi, a RV „úkoluje“ tajemníka, respektive sekretariát, jak by to vypadalo? J. Hanuška vystoupil s tím, že stejné stanovisko má i jižní Morava – nesouhlasí s tím, aby tato věta byla vypuštěna. J. Vaněk chce doplnit, že RV může rozhodnout o souběhu výkon funkce člena RV a zaměstnance. Poté vystoupil T. Marcol s připomínkou, že do výboru nemůžu přijmout nečelna, ale když mezi členy nemám žádné odborníky…Odpověď: Zaměstnat jej můžete, pomoci vám může, ale nesmí být funkcionář, obzvláště pokladník má zodpovědnost a je zapsán v rejstříku, nemůžete chtít, aby nečlenové řídili organizaci.

HLASOVÁNÍ o ponechání věty ve čl. 25, bod 1–7 pro, 8 se zdrželo, 32 proti

HLASOVÁNÍ O ČL. 25, bod 1 – vyškrtnout větu, bude nahrazena, že RV může rozhodnout o souběhu…– 43 pro, 2 se zdrželi, 2 proti.

Čl. 25 bod p) nakládání s majetkem, kde je vyškrtnut vyjmenovaný „majetek“. J. Novotný navrhuje, aby bod zůstal v původní verzi –

HLASOVÁNÍ – 1 pro, 3 se zdrželi, ostatní proti.

Doplnil jej Pavel Kořen, že by to tak nechal, protože majetkem se může stát cokoliv a nebude uveden ve stanovách a je problém (např. ochranná známka). Předsedkyně doplnila, že vyjmenováno to bude v prováděcím předpisu. M. Pospíšil s tím také souhlasí, když na něco zapomeneme, bude to dělat problém. J. Rod vznesl dotaz, kdy bude převáděcí předpis? Odpověď: po sjezdu.

Čl. 27 kontrolní komise – bod 4 a) a b) je duplicitní, udělat z toho jeden bod. J. Lebloch vystoupil s tím, že by se ÚKK měla zodpovídat RV a teď to tam není – předsedkyně vysvětlila, že druhá strana s tím nesouhlasila, že bychom se na tom zasekli, i PRV se shodlo na tom to nechat. J. Holejšovský si myslí, že by se mělo zodpovídat RV kromě toho, když bude kontrolovat RV. J. Vaněk vystoupil s tím, že komise by měla být k tomu, že má sehnat podklady pro to, aby se mohl on sám dobře rozhodnout. M. Pospíšil vystoupil s tím, že pro to tu komise není, že pakliže chce dát někdo podnět, má na to jako člen právo. M. Pospíšil vůči RV vidí činnost ÚKK v tom, že upozorní na to, kdyby

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75577


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.95.141) --- 13. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu (75572) (75573) (75574) (75575)

Kdo koho picha na sekretariatu uz vime,ale svazovy web se tvari,ze snad ani sjezd nebyl.Ani zminka o vysledku.Aktualni info ze svazu,to jo.
Oproti tomu www.oocsvfm.cz ma alespon kratkou zminku o vysledku voleb.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75576


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.95.141) --- 12. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu (75572) (75573) (75574)

Kdo mate posledni podrobny zapis RV z 10/21,dejte ho sem.Nic asi nevystihuje vic,cim svaz ve skutecnosti je.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75575


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.95.141) --- 12. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu (75572) (75573)

Nez otazku,kdo vyhral,jak na fotbale,bych se ptal,kam to svaz posune? Zrejme opet nikam.Verchuska se dal bude poplacavat po ramenou a jeste vic funkcionaru zakladnich organizaci rezignuje na zajem o deni..

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75574


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.95.141) --- 12. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu (75572)

Chleba levnejsi nebude a naproste vetsine clenu je uplne ukradeny.Smutna realita.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75573


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

karel (2a00:102a:5005:585e:39cc:f2f1:68e5:af0f) --- 12. 12. 2021
volba předsedy svazu

Mgr. Machová

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75572


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(178.255.168.151) --- 12. 12. 2021
Volba předsedy svazu (75570)

kdo vyhrál už je známo?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75571


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.95.141) --- 12. 12. 2021
?

Na http://pozustalostvcelpo.cz/ doplneny dalsi materialy k podivnostem ve Svazu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75570


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín (178.77.227.52) --- 10. 12. 2021
Re: Trojnožka - stáčeč medu (75566) (75567) (75568)

http://www.vceliobchudek.cz/vceliobchudek/eshop/1-1-VCELARSKE-POTREBY/114-3-Stacec-medu/5/443-Stacec-medu-zvratny
Myslite tady to

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75569


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 10. 12. 2021
Re: Trojnožka - stáčeč medu (75566) (75567)

je zajímavé, že o to dnes není evidentně nějaký zvlášť velký zájem. A co si pamatuji, jak se to objevilo, tuším na včelařské výstavě zlepšovatelů, zájem o to byl obrovský a tuším to dokonce získalo cenu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75568


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 9. 12. 2021
Re: Trojnožka - stáčeč medu (75566)

https://vcelin.specinzerce.cz/pages/podrobnosti.php?id_inz=18202&prodkoup=p

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75567


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Lukáš (185.152.115.165) --- 9. 12. 2021
Trojnožka - stáčeč medu

Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť či niekto nemá kontakt na výrobcu trojnožky na stáčač medu nikde na internete sa k tomu neviem dopracovať

Ďakujem

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75566


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 5. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556) (75558) (75560) (75561) (75562) (75563) (75564)

Můžete celý život včelařit s nástavkovými úly a to defakto úspěšně s velkými výnosy medu, pokud okolí dá zdroje a přesto se nikdy nebudete muset se včelami naučit skutečně zacházet. Protože při zákrocích do těch cca 10 minut to prostě není třeba.
Ale pokud budete pracovat v zadovácích a nebudete umět se včelami zacházet, do měsíce, dvou měsíců vyrobíte z klidného stabilního včelstva, se kterým se dá bez kukly dělat cokoliv, zuřivky, které vás začnou napadat, když po týdnu klidu přijdete zezadu k úlům na 10 metrů daleko.
Osobně jsem viděl v nejméně dvou případech.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75565


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

NitraM (213.226.245.20) --- 5. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556) (75558) (75560) (75561) (75562) (75563)

Člověk se ve včelách může babrat úplně stejně detailně i v nástavcích, jen při tom nemusí včelám vždy působit stres zdlouhavého rozebírání a při tom jich spoustu i přes veškerou opatrnost umačkat. Také v obdobích větší nervozity včel to bylo málo příjemné. Mě to naštěstí jen lízlo, když jsem si v začátku vyrobil několik budečáků, ale nostalgií po tomto způsobu včelaření rozhodně netrpím. Vyzkoušel jsem si to ale dost na to, abych mohl říct "nikdy víc".

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75564


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 5. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556) (75558) (75560) (75561) (75562)

Tak asiati mají v detailní práci s hmyzem tradici, dříve to dělali, sice v Číně, ale možná i v Koreji, mnoho stovek let s bourcem morušovým, nyní podobně přistupují ke včelám.
U nás je trend přesně opačný, zatímco kdysi v úlech se zadním přístupem se včelař "babral" se včelami velmi detailně, nyní v nástavkovém úlu se včelař zabývá včelami jen minimálně. A dle dnešní metodiky ideální by mělo být, když se nezabývá téměř vůbec.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75563


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 5. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556) (75558) (75560) (75561)

V té Koreji dělají s jedním nástavkem někteří po celý rok, mají dokonalý víko a uteplivky pro rychlý odpar vody z medu, hlavní snůšky akát, ale jak unás akáty se vzaly pilovým útokem a mají jich za posledních 10 let o třetinu méně a víc jim prši. Mají tam krizi kvůli podhodnocenému medu z Vietnamu přes který se dostává surovina s názvem med a konkuruje včelím chovům. Takže budoucnost vidí ve zvětšování stavů, hledání elixírů a dodávání aditiv včelstvům, které jsou opravdu hýčkaný a dávají do chovu kus filosofie a svého chovatelského já.

Nejde o stejné postupy, s přepážkama jsou opravdový mistři. Čína jim je schopna dodat za skvělé ceny čerpadla, hadičky, krmítka a rámky (Lang), přepážek mají asi 4 druhy, jedna přepážka co vleze do nástavku až po dno kterým dělí nástavek z jednoho pro dvě včelstva, zateplené přepážky do 2cm, nezateplené přepážky do 1 cm všechn mají plechové mezerníky. Přepážky z pěnové izolační hmoty (PE,PS) které doteplují jednu stranu prostoru nástavku - nepohyblivá přepážka.

A právě obdivuhodný je ten systém rozšiřování a stahování včelstev. Nyní jak vidno z odkazu před měsícem vytahovali a odstraňují úplně plodové rámky kvůli VD, léčí pokapem a vytahují nosiče s léčivem proti VD.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75562


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 5. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556) (75558) (75560)

Gupa:. Mně to psát nemusíš, já ještě pamatuji staré zimování v zadovácích na 6 - 7 plástech 39x24. A zužování na ty plásty z plného zadováku 2x12 plástů 39x24 v srpnu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75561


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 4. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556) (75558)

Nemusíš klíckovat, s např minioptimalem tě nemusím seznamovat, letos jsem viděl na youtube jak si pěkně hrají přes zimu Korejci (hodně jako národ včelaří na území protější Číny), mají ale o něco mírnější průběh zim, takže prostě komorují s i třemi přepážkami jedním automatickým krmítkem při pohledu na stanoviště jak na úlovém sídlišti.

na daném odkaze je youtube kanál a hodně videí o přepážkovém včelaření

https://www.youtube.com/c/%EB%8B%A8%EC%96%91%EC%96%91%EB%B4%89%EA%B5%90%EC%9C%A1%EC%9E%A53/videos


V našich podmínkách normálně vyzimuješ jeden nástavek a pokud zjara zakomoruješ a pokrmíš a se štěstím bude kvalitní prolet a dobrý průběh počasí, můžeš v podstatě zimovat vše. Také mám v plánu zimovat velké množství včelstev v běžné řadové garáži. Trochu proto upravené a v prostově úsporných úlech.
...
R. Polášek (90.178.51.173) --- 4. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556)

Otázka je, jak dobře by včelaření v úlu s 4 - 6 plásty 39x24 v jednom patře vůbec šlo. Včelař by musel ze včel pořád odebírat nadbytečné plásty a včely nebo by musel několikrát za sezónu 3 týdny klíckovat matku a nechat tak plodové plásty včelstvíčka zanést medem, aby byl výnos.
Případně jestli ten předpis, že včelstvo pod 7 plástů 39x24 ještě není včelstvo platil jen k prvnímu září, tudíž v sezóně by šlo používat víc pater. Nebo jestli by to omezení 7 plástů nesmelo překročit po celý rok.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75560


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 4. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556) (75558)

Mohlo by to být zajímavé nízkonákladové včelaření specializované na místa, kde jsou v přírodě jen slabé zdroje sladiny a pylu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75559


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 4. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556)

Otázka je, jak dobře by včelaření v úlu s 4 - 6 plásty 39x24 v jednom patře vůbec šlo. Včelař by musel ze včel pořád odebírat nadbytečné plásty a včely nebo by musel několikrát za sezónu 3 týdny klíckovat matku a nechat tak plodové plásty včelstvíčka zanést medem, aby byl výnos.
Případně jestli ten předpis, že včelstvo pod 7 plástů 39x24 ještě není včelstvo platil jen k prvnímu září, tudíž v sezóně by šlo používat víc pater. Nebo jestli by to omezení 7 plástů nesmelo překročit po celý rok.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75558


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 4. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75556)

"PHolub :Není to tak Radime, "hospodářským zvířetem" pro evidenci se stane až tehdy, pokud doroste do sedmi plástů rámkové míry 39 × 24 cm podle vyhlášky č. 136/2004 Sb. §2 odst. n."
Tak to vidím, že jsem měl zastaralé informace. Nojo, roky jsem to nestudoval, jen to přebíral z předchozího roku.
Jenže potom zase budou problémy při evidenci vzorků, protože potom může počet včelstev uvedený na vzorku měli být větší než počet včelstev evidovaný v Hradišťku. A zase se bude "kontrolovat" a řešit "nesrovnalosti".
O evidování oddělků pod 7 obsednutými rámky 39x24 ani nemluvě.
A to zrovna zvažuji dát dohromady nízkonákladový systém množení oddělků na 4 nebo 5 plástech 39x24. Jestli to skutečně dotáhnu, nevím, ale už pár let to průběžně zvažuji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75557


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 3. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553)

NitraM, př. 75550:Za nesrozumitelnost se omlouvám, mám nějakou rychlou ruku a oko, které čte a přehlídnu chyby ale přitom to čtu správně, ale až po zveřejnění vidím tu nesrozumitelnost jinak, ale zde to nelze po zveřejnění lehce opravit. Tak jsem tu druhou předponu navíc "nečlen" neřešil.

JosPr teď jsi mne dostal, je to zajímavý, asi se učí práci s D1, což byla moje domněnka nedávno, na kterou jsem došel pokud by stát přebral zpracování dotací od ČSV. To by zdůvodňovalo i to, co je centrální evidenci do toho kolik včelstev dává kdo na D1. Já občas nějaké stanoviště také neřeším pro D1 a zatím mi nikdo nevolal.


Především ale nejlepší informace je od P. Holuba, že pokud bych měl stovky včelstev v miniplusech nebo podobných úlech, vlastně bych nemusel podle pravidla 7 rámků nebo ekvivalentu 7dmi 39x24, registrovat a zviditelňovat data o množství chovaných včelstev. D1 je ubohost a bída, pokud mi to nebude stát zato oni žádat, zádat nebudu a moje náklady na získání dotace D1 jsou u mne docela vysoké. Proč nemít registrované jen stanoviště, naněm třeba 1 včelstvo a zbytek třeba 40 včelstev by byl jako minivčelstva tak malý, žeby nepodléhaly evidenci. To je informace k promyšlení. Jsou vtom rizika okolo ztrát z postřiků a jak to řešit, řešení počtu včelstev u krádeží když je jich v registru méněm tz, jejich hodnotu atd.atp. Protože nezáleží natom, že takové malé včelstvo neí "hospodářským" zvířetem, ale je zvířetem a v případě ztrát nebo škody je to stále kus zvířete který má nějakou finanční cenu.
...
PHolub :Není to tak Radime, "hospodářským zvířetem" pro evidenci se stane až tehdy, pokud doroste do sedmi plástů rámkové míry 39 × 24 cm podle vyhlášky č. 136/2004 Sb. §2 odst. n.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75556


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.65.235) --- 3. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553) (75554)

Podle definice vcelstva na strankach CMSCH je vcelstvo "spolecenstvo vcel SCHOPNE prezimovat obsedajici nejmene 7 ramku 39x24.Tudiz tohle se hlasi do evidence,na tohle muze vcelar zadat o dotace a na tohle by se meli platit i clenske prispevky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75555


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

NitraM (213.226.245.20) --- 3. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551) (75553)

Je to tak, definice včelstva zní od roku 2019 opravdu takto. Ale znamená to tedy, že když si někdo pořídí oddělky s matkou třeba na pěti plástech 39x24, převáží je a postaví někam na nové stanoviště, nemusí toto vzniklé stanoviště nahlásit do evidence včel, protože to není de facto stanoviště včelstev?? Až když dorostou na sedm rámků? Přitom jsem měl za to, že vždy platilo, že by měl ohlásit a registrovat stanoviště včelstev ještě před převozem. Nepřipadá mi to úplně domyšlené.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75554


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PHolub (178.248.56.32) --- 3. 12. 2021
Re: Radim (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544) (75551)

""""To je ale nesmysl. Do ÚE ČMSCH se podle mne MUSÍ hlásit všechna včeltva, která mají matku, včely a jsou v úlu nebo úlku a jsou určená k přezimování.""""

Není to tak Radime, "hospodářským zvířetem" pro evidenci se stane až tehdy, pokud doroste do sedmi plástů rámkové míry 39 × 24 cm podle vyhlášky č. 136/2004 Sb. §2 odst. n.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75553


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.65.235) --- 3. 12. 2021
Re: Včelpo (75528) (75530) (75531) (75534)

Na web CSV doplnena zprava kontrolni a revizni komise z 29.10.2021.Par bodu i ke Vcelpu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75552


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 3. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544)

"Z toho plyne, že má včelař žádat podle toho, kolik včelstev nahlásil na ÚE ČMSCH, tak je to výslovně napsáno."
a.
To je ale nesmysl. Do ÚE ČMSCH se podle mne MUSÍ hlásit všechna včeltva, která mají matku, včely a jsou v úlu nebo úlku a jsou určená k přezimování.
Pro dotaci D1 se MOHOU hlásit včelstva, která MUSÍ obsedávat aspoň těch 6 nebo 7 plástů 39x24.
Takže včelař, který zimuje záložní oddělky nebo má některá včelstva určená k přezimování slabší, bude logicky pro dotaci D1 hlásit menší počet včelstev než hlásí ÚE ČMSCH.
ÚE ČMSCH

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75551


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

NitraM (213.226.245.20) --- 3. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75548) (75549)

Vůbec nerozumím tomu, proč by ČMSCH (Hradišťko) mělo kontrolovat žádosti??? Já myslel, že údaje z databáze ČMSCH oproti podaným žádostem o dotaci porovnává SZIF. Alespoň tak to vyplývalo z loňských urgencí nesrovnalostí. To dělá ČMSCH práci za SZIF? Proč potom nepodávat hlášení jen na ČMSCH, které by sloužilo i jako žádost o dotaci (a kdo by ji nechtěl, ten by se jí výslovně zřekl)?

Gupo, tvůj text nepůsobí úplně srozumitelně (viz třeba věta "...nečlen je tedy nucen mít mnohem větší náklady při vyřizování D1 než nečlen."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75550


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.65.235) --- 3. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75548)

Gupo,volalo Hradistko,ktere zrejme porad kontroluje zadosti.S CISem to nema nic spolecneho,ten je svazu a ne centralni evidence.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75549


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 2. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543)Já to chápu, jasné pro tebe, ale podle toho co vidí v CISu v Praze, jim, to jasné není a volají aby si to vysvětlili. Je to zajímavý databázový a dotazový případ a asi zřejmě programátorského nedodělku.

Podle všeho existuje něco jako položka v CISu výčet registrovaných nečlenů. A vedle toho členů ale odjinud z jiné ZO. A ta položka členové odjinud má další podpoložky něco jako potvrzen stav včelstev tolik a tolik. Ale, neoperuje s číslem a nemá další položku něco jako "nepotvrzen počet včelstev na našem území".

Potom po replikaci a přenosu výstupů a zapsání všech ZO do databáze v Praze by se to jedno jméno spojilo na dvě ZO do dvou řádků v případě stanovišť, ale bez hodnoty kolik je včelstev celkem, to dělá ten člověk co ti volal protože CIS porovnává s LPISem a to s celkovým počtem včeltev a žádostí D1 jen u jedné ZO.

Vtom případě vzniká otázka, že by tvůj výstup pro Prahu měl mít něco jako počet stanovišť a včelstev celkem a počet včelstev potvrzen a nepotvrzen u jiné ZO. Toto v Praze prostě podle CISu asi nedokážou posoudit podle informací co mají a vidí.

A to je důvod a politika od začátku CISu a další ztížení pro nečleny, protože si dobře pamatuji že jsem musel všude podle směrnice co vymýšlí Praha Křemencova ne MZe, objíždět všechny ZO s žádostí o D1 a výplatu si znovu objet a nečlen je tedy nucen mít mnohem větší náklady při vyřizování D1 než nečlen. Takže to směruje nečlena vykašlat se na D1 a k tomu nemít o D1 vůbec zájem a oto zbyde víc kaček pro koho, no pro členy ČSV. Berličky byly jakési příspěvky ZO s kterými jsem ale neměl problém je dát do pokladen ZO. Prostě takový klacek se stal bumerangem a záměrnou chybou v CISu kvůli které ti volají a mají tak víc práce. Dík, pobavil jsi mne JosPr protože platí že Boží mlýny melou. Pokud by se ČSV nemstilo za nečlenství, takový problém s telefonátem a ověřování by neexistoval.
...
JosPr (46.135.65.235) --- 2. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542)

S Cisem problem nemam,tam je to jasne dano,16 vcelstev na prispevky,na dotaci 6.V centralni evidenci v Hradistku stav 16.Jasne jak facka,pocty sedi.CIS a centralni evidence stejne pocty,v poradku,zdar,dal neni co kontrolovat.Ze je zadano o dotaci na 6 vcelstev,to uz je prece vec vcelare a ne moje.Mam nekoho prosit,aby si jel nechat orazitkovat pocet vcelstev do jine ZO a zadal dotaci na 16?
Muj nazor na dotace znas,pouze pridelavaji ZO zbytecnou praci,vyznam nikde,a za par tuzek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75548


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PHolub (178.248.56.32) --- 2. 12. 2021
Re: (75546)

Tak to chápe normální člověk, ale žádost je napsána tak, že se žádá podle 1.9., chybí tam to slovo "nejvýše", nebo "ne výše, než".

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75547


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PHolub (178.248.56.32) --- 2. 12. 2021

Tak to chápe normální člověk, ale žádost je napsána tak, že se žádá podle 1.9., chybí tam to slovo "nevýše".

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75546


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.65.235) --- 2. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543) (75544)

To z toho rozhodne neplyne,pac zadani o dotace je ciste na zvazeni vcelare,nikoliv povinnost.Limitem poctu vcelstev je pocet vcelstev nahlasenych do evidence.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75545


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PHolub (178.248.56.32) --- 2. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542) (75543)

"""7.Požaduji dotaci na počet zazimovaných včelstev, která plně obsedají nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm a jsou evidovaná v ústřední evidenci včel na chovatele k 1. září 2021 podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem"""

Z toho plyne, že má včelař žádat podle toho, kolik včelstev nahlásil na ÚE ČMSCH, tak je to výslovně napsáno. Pokud mu do doby, kdy podal žádost 1.S všechna včelstva uhynula, má podle toho nárok na výplatu dotace.
Já si vždy nechávám 1 včelstvo v rezervě, co kdyby přišli na kontrolu zběha a teď vidím, že jsem žádost vyplnil také nesprávně. Musí se dát racionální uvažování stranou, protože se žádat musí podle stavu k 1.9. tohoto roku.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75544


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.65.235) --- 2. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536) (75542)

S Cisem problem nemam,tam je to jasne dano,16 vcelstev na prispevky,na dotaci 6.V centralni evidenci v Hradistku stav 16.Jasne jak facka,pocty sedi.CIS a centralni evidence stejne pocty,v poradku,zdar,dal neni co kontrolovat.Ze je zadano o dotaci na 6 vcelstev,to uz je prece vec vcelare a ne moje.Mam nekoho prosit,aby si jel nechat orazitkovat pocet vcelstev do jine ZO a zadal dotaci na 16?
Muj nazor na dotace znas,pouze pridelavaji ZO zbytecnou praci,vyznam nikde,a za par tuzek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75543


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 2. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536)

Opět si myslím, že stejně jako D1 a příspěvek by měl dostat jen ten, který chce CIS dělat. Tz. že se tak na takovém záladě může velmi změnit územní působnost podle "přípraváře" informací pro CIS, kterých může být třeba někde 3 na nynějším území ZO nebo jeden pro třeba 5 ZO. CIS lze spravovat přes telefon a PC. Zatím neznám v ZO případ žeby s CIS byl někdo nespokojený jako ty JosPr.


.........
JosPr (46.135.65.235) --- 2. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535)

Navic jsem nabyl dojmu,ze si pani mysli,ze predseda ZO nechodi do prace,ale sedi doma a okamzite si otevre v pocitaci CIS a odpovi na dotaz,coz mi prislo naprosto usmevne.Nakonec budem jak nejaky ourada,v podstate uz jsou z nas byrokrate.
Sama dnes uz nekolika strankova zadost s prilohami k zadosti je byrokraticka zrudnost,vcetne navazujicich procesu schvalovani,overovani a kontrol,kvuli hloupym max.180 korunam...Hlavne,ze uredni siml muze rehtat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75542


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(93.92.52.23) --- 2. 12. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75538)

To se sleduje kvůli zprávě o celkovém dopadu ve včelařství(což je vlastně púodle zákona jen ČSV a jiné samostatné spolky nevidí a neakceptuje ) které nakonec někdo musí na MZe vypracovat pro Vládu jako finální dokument o vlivu D1 kterou poskytuje Vláda ČR.
...
R. Polášek (90.178.51.173) --- 2. 12. 2021

A kde je z nějakého důvodu rozdíl mezi D1 a evidencí, tak je problém.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75541


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 2. 12. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535)

6T včelařů je hodně, to by bylo křiku a výstupů a nespokojenosti. D1 je politika ČSV takže je v rukách SZIF ho mít nebo utopit protože tato varianta je naprosto běžná, takže si lze domyslet, že SZIF potřebuje mít koho dotovat, protože by se stal jako úřad nepotřebným kdyby nevyzýval k nápravě 6 tisíc (6000) podružných žadatelů.
.........
JosPr.:6000 vcelari v nesouladu zadosti a evidence,vyzvam k opravam,odvolanim atd.Pritom stacilo schvalit ty,kdo to maji v poradku,zbytek zamitnout a nebylo co resit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75540


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 2. 12. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535)

Já bych to viděl tak, že D1 je jediná dotace o kterou jako chovatel více včelstev a jako zemědělec stojím, Evropskou využívám v podstatě sporadicky přes léčiva a stejnak velmi minimálně, tz. jde o mnohem míň dotovaných peněz ta je v našich podmínkách pro amatéry a zlatokopy a zoufalce kteří se chytli do pasti která způsobila dnešní převis* počtu včelstev o který je a hádal bych se je nekvalitní a do jich uhyne více.

*)Co tvoří převis a nadbytečnost počtů včelstev. Vzhledem k ubývající voslné a nezastavěné půdě a potřebě cca 650 t včelstev někdy v roce 1985 kdy toto měřítko Peroutka zmínil a kdy se potřeba opylení od té doby takto porovnává v různých zprávách pro státní aparát, je dnes potřeba v přímé úměrnosti odhadem asi o třetinu míň, tj 450-500t včelstev.

Jestli nevyužíváš dotaci, samozřejmě že se poskytovatel díky tomu že má nyní podrobnější informace a je schopen za mnohem menších nákladů přerozdělit D1 sám, pídí se zaměstnaní lidé okolo tohoto po důvodech, protože je to jejich pilíř a práce. EU je jen o přerozdělování a tisku peněz, je to v podstatě živobytí všech zůčastněných i tvý živobytí natom přerozdělování dotacív EU visí a nepadá.

Je to systém podobný zimování chomáče a roznašečkám potravy. Nebýt toho roznášení a dotování pár jedinci po celém chomáči, tak chomáč pojde. |Otázkou je jeli potrava dostupná a v jakém množství a v jaké kvalitě. Podobně až papírky nebo virtuální měna bude v minimální dostupnosti nebo nekvalitní nebo vůbec, nahradí ji bída a úmor chaos a smrt společnosti.

Stále nechápu co se ti na dotacích nelíbí.

Možná by dotaci D1 měl opravdu dostat jen ten, který prokáže, že mu náleží a žádat by měl nějaký správce replikace databáze včelařů a stanovišť, který bude schopen komunikovat s těmi, který oni opravdu stojí a ne ČSV které je zoufalé když jejich členové oni nestojí. A je to při její za 25 let stále stejně podobné výši pochopitelné. Je to v podstatě almužna a úplatek státu aby včelaři mlčeli otom co za životní prostředí tu máme protože včela je indikátorem životního prostředí.


.........
JosPr (46.135.65.235) --- 2. 12. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533)

Obe stanoviste v Cisu,na jedno domaci se zada,na druhe v jine ZO se nezada,jasne jak facka.Proto mne prekvapilo,proc se nekdo zajima,ze se nezada.Zachvilku budou vcelarum dotace nutit a presvedcovat je,aby podavali zadosti.
Ono si staci vzpomenout na tu lonskou komedii s 6000 vcelari v nesouladu zadosti a evidence,vyzvam k opravam,odvolanim atd.Pritom stacilo schvalit ty,kdo to maji v poradku,zbytek zamitnout a nebylo co resit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75539


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 2. 12. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535)

"Obe stanoviste v Cisu,na jedno domaci se zada,na druhe v jine ZO se nezada,jasne jak facka.Proto mne prekvapilo,proc se nekdo zajima,ze se nezada.Zachvilku budou vcelarum dotace nutit a presvedcovat je,aby podavali zadosti. "
Mně připadá, že to funguje tak, že včelař si nahraje do evidence své počty včelstev, podle podmínek, jaké má evidemnce - existence včel s matkou. A ČSV potom dá žádost o dotace, kde má počet všelstev podle podmínek dotace - obsazení toho minimálního počtu plástů.
Ale v ČSV otevřou evidenci Hradišťka a snaživý funkcionář přehraje počet včelstev nahranžý včelařem počty včelstev nadikotovaných včelařem na dotaci D1.
A kde je z nějakého důvodu rozdíl mezi D1 a evidencí, tak je problém.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75538


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

NitraM (213.226.245.20) --- 2. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535) (75536)

"Otravovat se získáváním razítka", to zní skoro jak nějaký bojový úkol. U nás v ZO pošlu scan orazítkovaného potvrzení klidně mailem a když přijdou osobně, tak jsem rád, že aspoň jednou za rok vidím ty včelaře, kteří nejsou našimi členy a je možné s nimi hodit krátce řeč. Určitě by to ovšem bez toho potvrzení šlo, jen se mi zdá, že se z mnoha věcí dělá zbytečně problém.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75537


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.65.235) --- 2. 12. 2021
Re: (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533) (75535)

Navic jsem nabyl dojmu,ze si pani mysli,ze predseda ZO nechodi do prace,ale sedi doma a okamzite si otevre v pocitaci CIS a odpovi na dotaz,coz mi prislo naprosto usmevne.Nakonec budem jak nejaky ourada,v podstate uz jsou z nas byrokrate.
Sama dnes uz nekolika strankova zadost s prilohami k zadosti je byrokraticka zrudnost,vcetne navazujicich procesu schvalovani,overovani a kontrol,kvuli hloupym max.180 korunam...Hlavne,ze uredni siml muze rehtat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75536


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.65.235) --- 2. 12. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532) (75533)

Obe stanoviste v Cisu,na jedno domaci se zada,na druhe v jine ZO se nezada,jasne jak facka.Proto mne prekvapilo,proc se nekdo zajima,ze se nezada.Zachvilku budou vcelarum dotace nutit a presvedcovat je,aby podavali zadosti.
Ono si staci vzpomenout na tu lonskou komedii s 6000 vcelari v nesouladu zadosti a evidence,vyzvam k opravam,odvolanim atd.Pritom stacilo schvalit ty,kdo to maji v poradku,zbytek zamitnout a nebylo co resit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75535


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 2. 12. 2021
Re: Včelpo (75528) (75530) (75531)

Odpovědnost je v ČSV jediná a to platit členské příspěvky. Chodit na schůze je už mimo povinnost, jde nani aktuálně o život protože lze chytnout nebezpečný corovirus.

Představitele svazu jsou buď zaměstnanci nebo zvolení zástupci. Zaměstnanec by měl mít pojistku na blbost aby nemusel čelit žalobám kvůli zanedbání svých povinností. A zástupci jsou přeci obrazem volitelů, takže za zástupce jsou odpovědní členové ZO a OV. Takže za chyby zástupců platit budou oni (členové).

Takže je to tak jako by někdo hledal les a přitom vněm bloudil a tázal se jestli je už v lese.
...........
JosPr (46.135.65.235) --- 1. 12. 2021
Re: Včelpo (75528) (75530)

Odpovednost v podani predstavitelu svazu? Co to je?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75534


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 2. 12. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526) (75529) (75532)

To je divný, to by mělo být jasné z evidence včelstev a CISu, proč volali? Buď má evidováno jen jedno stanoviště v evidenci, to by vysvětlovalo proč volal někdo a ověřoval, nebo má dvě registrované stanoviště jedno na území jedné ZO a druhé u druhé ZO a vtom případě je něco asi špatně v CISu.

Jinak ověřovat a vyžadovat potvrzení od ZO jako identitu již nahlášeného staviště ve státním registru je buď státní masochismus v byrokracii, protože jdenak je ověřeno jméno a adresa podle evidence obyvatel, pozemek podle KÚ. Nebo odplata a msta z Křemencárny zato, že si někdo dovoluje včelařit jak kulak a na kulaky se musí řádně dohlížet tak to nedá do připomínek k podmínkám dotace. Přeci se nebude někdo vzrušovat když peníze tečou a doba pluje.


............

JosPr (46.135.65.235) --- 1. 12. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526) (75529)

Dnes jsem mel telefonat z ustredni evidence,s dotazem"proc ma vcelar XY v evidenci 16 vcelstev a dotace zada jenom na 6 ? Chvilku jsem lapal po dechu,jestli se mi to jenom nezda a pak odpovedel,ze dotycny ma 6 vcelstev v nasi ZO a 10 v sousedni,na ktera nehodla ziskavat potvrzeni poctu s razitkem a o dotace na ne tedy nezada,podobne jako dalsi vcelari,kteri maji vcelstva jinde a nechce se jim se otravovat ziskavanim razitka..
Tak zitra cekam dotaz na sebe,proc mam v evidenci X vcelstev a o dotace nezadam vubec.
Pak maji byt dotace vyrizeny rychle,kdyz ouredniho simla zajimaji takove veci.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75533


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.65.235) --- 1. 12. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526) (75529)

Dnes jsem mel telefonat z ustredni evidence,s dotazem"proc ma vcelar XY v evidenci 16 vcelstev a dotace zada jenom na 6 ? Chvilku jsem lapal po dechu,jestli se mi to jenom nezda a pak odpovedel,ze dotycny ma 6 vcelstev v nasi ZO a 10 v sousedni,na ktera nehodla ziskavat potvrzeni poctu s razitkem a o dotace na ne tedy nezada,podobne jako dalsi vcelari,kteri maji vcelstva jinde a nechce se jim se otravovat ziskavanim razitka..
Tak zitra cekam dotaz na sebe,proc mam v evidenci X vcelstev a o dotace nezadam vubec.
Pak maji byt dotace vyrizeny rychle,kdyz ouredniho simla zajimaji takove veci.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75532


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.65.235) --- 1. 12. 2021
Re: Včelpo (75528) (75530)

Odpovednost v podani predstavitelu svazu? Co to je?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75531


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 1. 12. 2021
Re: Včelpo (75528)

http://pozustalostvcelpo.cz/
Smutné čtení. Přitom většina zodpovědnosti padá na tehdejší vedení ČSV, protože ty machinace jsou tak velkého rozsahu,že déle než několik měsíců po začátků těch machinací to nešlo nepřehlédnout.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75530


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.77.253) --- 30. 11. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525) (75526)

Loni o terminu priblizne vyplaty a odkladech kvuli nedostatkum zadatelu ze strany svazu,alespon nejake info vypadly,letos zda se,prevazuje boj o koryta a vliv ve svazu (75515).Pak se najednou objevi info,ze dotace je tolik a tolik,vyplatte ji behem chvilky.Za plneni ukolu dekujeme,Zdar.Ono je opravdu lepsi o to nezadat.Kdyby alespon clenstvo platilo clenske tak ochotne,jak ochotne bere dotacnich par korun,to by bylo neco.To je zase letos brblani,kdyz ma vcelar zacvakat clenske z vlastni kapsy (nad cimz se nikdo v jinych spolcich nepozastavuje a bere to jako normalni!) a nejde to z dotaci kdysi v unoru,breznu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75529


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(178.255.168.151) --- 30. 11. 2021

http://pozustalostvcelpo.cz/

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75528


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(2001:67c:2660:425:25::1da) --- 30. 11. 2021
Re: RV 30.10/2021 (75515) (75516) (75517) (75518)

Kde to má být zveřejněno o tom Včelpu, nikde nic není.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75527


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

NitraM (213.226.245.20) --- 30. 11. 2021
Re: sjezd (75523) (75524) (75525)

Nezdá se ale, že by státní správa moc přispívala k tomu, aby věci běžely svižným tempem. Proto třeba vůbec nemáme do dnešních dní ani jen představu, kdy tak (jestli vůbec) přibližně bude probíhat vyplácení dotací. Leden? Únor? Nebo duben jako vloni? V loňském roce jsme aspoň tušili, že za zpožděním SZIF stojí porovnávání údajů ze žádostí s údaji ČMSCH, ale jestli se něco děje letos, těžko říct. Je pak těžké si naplánovat výplatu tak, aby to funkcionářům třeba ušetřilo nějakou jinou organizační práci (výběr vzorků měli apod.), takže je vše pro ně jenom komplikovanější.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75526


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 30. 11. 2021
Re: sjezd (75523) (75524)

jj, je taková přechodná doba.
Staří funkcionáři vyrostlí ještě za socialismu, co pro ně bylo za nejdůležitější, aby Svaz měl co největší váhu, dělal toho co nejvíc a defakto tak suploval co největší díl státní správy, skončili před takovými 5 - 10 roky. Nynější vedení Svazu se snaží udržovat stav, co to půjde, ale jasné cíle dopředu nemá.
Čeká se na někoho, kdo to rozsekne, ať už v dobrém nebo špatném. Nebo na něco, co ve výsledku udělá totéž.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75525


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.77.253) --- 29. 11. 2021
Re: sjezd (75523)

Do sjezdu jeste hodne daleko,narizeni se meni co chvilku,to taky zadny byt nemusi.Uz mohlo byt vesele po nem,v lete by to ale asi nebylo ono,musi se cekat na prosinec.
Na deni v ZO nejaky sjezd nema vliv,takze jestli bude nebo nebude,nas moc bolet nemusi.Svaz jede v tak hlubokych kolejich,ze stejne zadna zmena k lepsimu nehrozi.Na strankach PSNV je zapis z jednani vcelarskych spolku,Svaz neucasten,nestacil by "projednat" problematiku do jednani.Ostatni stihnou pruzne reagovat,svaz jedna,a jedna a jedna....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75524


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(178.255.168.151) --- 29. 11. 2021
sjezd

bude nebo nebu sjezd, dle současného nařízení do 100 osob......prý budou přítomni pouze zástupci RV bez zástupců z okresů. A de to

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75523


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(91.221.213.137) --- 29. 11. 2021
Re: Varidol (75519) (75520)

Teoreticky 160 kapek.

Prakticky zakalený varidol 0 kapek, nepřeléčíte ani jedny. Asi tak.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75522


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Boris (185.213.144.37) --- 29. 11. 2021
GRIFFIN H

pozdravujem, nevite mi prosim Vas poradit kontakt na pana Brentnera. potreboval by som od neho nejake informacie ohladom griffina H. dakujem

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75521


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (90.178.51.173) --- 29. 11. 2021
Re: Varidol (75519)

Běžně u vody je asi 32 kapek na mililitr, léčivo tomu odpovídá taky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75520


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel (92.43.30.6) --- 28. 11. 2021
Varidol

zkousel jsem cvičně jednu lahvičku změřit a vyšlo mi přesně 5ml a z toho nakapalo přes 160 kapek , tj. 80 lěčby jednoho nástavku.tj trojí léčba pro 27 včelstev nebo 13 po dvou nástavcích

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75519


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (46.135.77.253) --- 24. 11. 2021
Re: RV 30.10/2021 (75515) (75516) (75517)

Podle neoficialnich info by mela byt v pondeli zpristupnena stranka pozustalost Vcelpo a na ni zverejnene dokumenty Vcelpa ke kauze.Tak pokud to bude pravda,nechme se prekvapit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75518


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78290 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 75518 do č. 75578)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu