78125

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Ing. Frantiąek Pantůček --- 14. 6. 2002
druhé doplnění k předvolání soudu


K odvolání bylo vydáno následující:

Rozhodnutí:

Kancelář přednosty Okresního úřadu Brno - venkov jako orgán věcně a místně
příslušný podle § 8 odst. 2) písm. a) zákona č. 147/2000 Sb. o okresních
úřadech a § 7 odst. 1)zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení(správní řád)
ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal napadené rozhodnutí a odvolání paní
JUDr. Hany Vejvodové a pana Ing. Ladislava Vejvody, bytem Řícmanice,
Havlíčkova 36 proti rozhodnutí o předběžném opatření Městského úřadu
Šlapanice č. j. 67/§5/Opr/01 ze dne 4.10.2001 a dne 20.12.2001 rozhodl podle
§59 odst. 2) zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení(správní řád)ve znění
pozdějších předpisů

takto:

Rozhodnutí o předběžném opatření Městského úřadu Šlapanice č.j.
67/§5/Opr/01 ze dne 4.10.2001 se dle ustanovení §59 odst. 2) zákona č.
71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů p
o t v r z u j e a odvolání účastníků řízení paní JUDr. Hany Vejvodové a
pana Ing. ladislava Vejvody, trvale bytem Havlíčkova 36, Řícmanice, proti
rozhodnutí Městského úřadu Šlapanice ze dne 4.10.2001, č.j. 67/§5/Opr/01
se zamítá.

Odůvodnění:

Správní odbor Městského úřadu ve Šlapanicích svým rozhodnutím ze dne
4.10.2001 zamítl návrh žadatelů JUDr. Hany Vejvodové a ing. Ladislava
Vejvody ze dne 22.7.2001 na předběžnou ochraqnu orgánem státní správy ve
smyslu §5 občanského zákoníku.
Rozhodnutí č.j. 67/§5/Opr/01 bylo řádně a včas doručeno účastníkům řízení,
a to dne 11.10.2001. V zákonné lhůtě podali paní JUDr. Vejvodová a pan Ing.
Vejvoda proti výše uvedenému rozhodnutí odvolání, a to dne 23.10.2001. V
odvolání uvedli mimo jiné, že návrh na ochranu pokojného stavu byl podán v
době, kdy zásahy do pokojného stavu trvaly, nezřejmost zásahu byla založena
nahodilými vlivy, a že zásahy do pokojného stavu trvají a je nutno je
posuzovat jako trvající vzhledem k ročnímu období. Závěrem odvolatelé
navrhli , aby rozhodnutí správního orgánu bylo zrušeno v celém rozsahu a aby
odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil tak, že uloží Ing. Pantůčkovi
předběžným opatřením povinnost zdržet se zásahů do pokojného stavu.
K odvolání se vyjádřil Ing. Pantůček a uvedl, že se závěry správního
orgánu se zcela ztotožňuje a navrhuje, aby odvolací orgán rozhodnutí
správního orgánu potvrdil.

Správní orgán I. stupně nařídil za účelem zjištění , zda je fakticky
narušen pokojný stav ohledání na místě, které se uskutečnilo 11.9.2001 v
odpoledních hodinách. Ohledání bylo provedeno na pozemcích obou zúčastněných
stran. Při samotném ohledání nebyl zjištěn zřejmý zásah do pokojného stavu.
Pro zjišťování zásahu do pokojného stavu by bylo třeba aplikovat složité
dokazování, které však nepřísluší správnímu orgánu, nýbrž soudu. Navíc
výpovědi svědků v průběhu řízení se v zásadních otázkách rozcházely. Smyslem
řízení dle §5 občanského zákoníku není vyhlašovat právní stav ani jej
vytvářet. Poskytnout předběžnou ochranu ve smyslu §5 občanského zákoníku lze
pouze v případech kdy je zjištěno, že byl učiněn zřejmý zásah do pokojného
stavu, což se v tomto případě nepodařilo potvrdit.

Po přezkoumání právní a formální správnosti rozhodnutí o předběžném
opatření, po zv ážení všech důvodů, které vedly k jeho vydání a po
přezkoumání důvodů uvedených v odvolání paní JUDr. Vejvodové a pana Ing.
Vejvody, má odvolací orgán za to, že správní orgán I. stupně nepochybila
správně aplikoval ustanovení §5 občanského zákoníku a rozhodl zcela v
souladu se zákonnými ustanoveními. Proto odvolací orgán odvolání paní JUDr.
Vejvodové a pana Ing. Vejvody jako nedůvodné zamítl a rozhodnutí správního
orgánu I.stupně v celém rozsahu tak , jak je uvedeno ve výrokovéčásti tohoto
rozhodnutí, potvrdil.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat ve smyslu ustanovení § 59 odst.4)
správního řádu.Doplnění k tomuto případu: Na místě dnešního včelínu stál původně dřevěný
včelín na 12 včelstev od roku 1938.V roce 1973 byl včelín na základě
stavebního povolení přestavěn a vroce 1975 kolaudován a je v něm umístěno 14
včelstev. Česna včelstev jsou směrována do vlastního pozemku.Na rozhraní z
boku včelína a pozemkem souseda jsou vzrostlé lísky do výšky 4 až 5 m.
Chovám kraňská včelstva od kterých vedu neustále rodokmen matek.

S pozdravem Ing. Pantůček.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1275


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:tata - Re: brectan
Předchozí:Pavel Prchal - RE: brectan/prisavnik


Klikněte sem pro nápovědu