78024

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 13. 6. 2007
Brusel přispívá na propagaci medu (agroweb)

Evropská unie přispívá na propagaci zemědělských a potravinářských výrobků, a to buď na vnitřním trhu, nebo ve třetích zemích. Jako první z České republiky uspěl se svým projektem v Bruselu Český svaz včelařů.

Podle Heleny Poláčkové ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) se zmíněná podpora řídí pro vnitřní trh unie nařízením č. 2826/2000 a 1071/2005 a pro třetí země nařízením č. a 1346/2005.
Okruh výrobků
Každé ze zmíněných nařízení uvádí produkty, na jejichž propagaci je možné získat příspěvek z Bruselu. Pro vnitřní trh je to třeba čerstvé maso vyprodukované v režimu speciální národní kontroly kvality, kterou mají některé země. Poláčková upozornila, že se v souvislosti s ptačí chřipkou do tohoto seznamu dostalo i maso drůbeže. Program na podporu jeho prodeje má informovat o jeho jakosti a zdravotní nezávadnosti a o kontrole chovů drůbeže.
Dále je možné čerpat podporu třeba na propagaci čerstvého i zpracovaného ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků, medu, bioproduktů či kvalitních olejů z olejnin pocházejících z EU. Podpora se může týkat i vajec, ale u nich jde jen o informování o způsobu značení tak, aby spotřebitel byl schopen dohledat původ vajíčka a zjistit podmínky, v nichž byla nosnice chována. Podporu z Bruselu je možné dostat i na propagaci vína, musí však jít o ta, která mají zeměpisná označení nebo označení původu. To zatím žádné tuzemské víno nemá. Stejně tak lze získat peníze z unie i na propagaci dalších výrobků s označením původu. U nás mají toto označení zatím jen tři piva z Českých Budějovic. Evropské komisi došla z ČR řada žádostí, aby označení původu uznala i pro další výrobky, například pro olomoucké syrečky, štramberské uši či třeboňského kapra. Schvalovací procedura je však příliš dlouhá, a tak na rozhodnutí komise stále čekáme.
Pro podporu na propagaci zboží ve třetích zemích je možné žádat na podobný okruh výrobků jako pro vnitřní trh unie. Navíc jsou například cereální produkty či lihoviny, ty ale jen se zeměpisným označením původu. V seznamu pro třetí země jsou i masné výrobky. Jsou to však jen ty, v nichž surovina neprošla větším stupněm zpracování tak, aby bylo na řezu stále patrné, že jde o maso. Jde tedy například o parmskou šunku.
Seznamy se každé dva roky mění a na návrh členských států se do nich zařazují nové komodity a naopak některé se z nich stáhnou. K další změně by mělo dojít právě příští rok.
Podmínky jsou přísné
Podstatnou součástí žádosti o příspěvek je detailní propagační program. Zmíněná nařízení určují, jak by měl tento program vypadat, co by měl splňovat, procedurální záležitosti i postup toho, co následuje po schválení programu.
Žadatelem může být profesní komora, sdružení, svaz a třeba i odbytová organizace. Nemůže to být žádná soukromá firma, nesmí se propagovat konkrétní výrobce, ani privátní známky nebo značky. Kromě výrobků, které mají komisí uznané označení zeměpisného původu, není možné ani zmiňovat, odkud propagovaný produkt pochází. Je tedy například nemyslitelné, aby Brusel finančně podpořil program, který by spotřebitele na našem trhu nabádal, aby jedli české maso, českého kapra, českou drůbež nebo český med. (Například Italové však mohou dostat peníze na program propagující parmskou šunku. Ta je totiž zapsaná v seznamu výrobků s označením zeměpisného původu).
Nejdůležitější je program
Pokud nějaká organizace projeví o tento způsob podpory propagace zájem, měla by se podle Poláčkové obrátit na SZIF, odbor pro marketing. "Poskytneme veškeré podklady, a to jak potřebné právní předpisy, tak i formulář oficiální žádosti," vysvětlila Poláčková s tím, že zmíněný formulář je detailní a značně obsáhlý. Na jeho asi 15 stránkách žádající organizace uvede, koho sdružuje, svou historii a hlavně vlastní propagační program. Ten je nejdůležitější částí celé žádosti a je třeba mu věnovat náležitou pozornost, dobře jej rozvrhnout a popsat. "Proto doporučujeme, aby svaz, který uvažuje o tom, že bude o zmíněnou podporu žádat, od počátku spolupracoval s profesionální marketingovou agenturou," poznamenala Poláčková s tím, že agenturu je samozřejmě nutné najít podle typu navrhující organizace v odpovídajícím výběrovém řízení. Důležitou podmínkou je, aby se uměla pohybovat na daném trhu, měla nejméně pětiletou praxi a zkušenosti s vypracováním projektů spolufinancovaných Bruselem. Pro potřebnou úroveň projektu je samozřejmě také třeba, aby pracovníci agentury velmi dobře znali cizí jazyk, nejlépe angličtinu nebo francouzštinu.
Žadatel předá vybrané agentuře návrh programu, jeho cíle, strategii programu, cílové skupiny, výši plánovaných nákladů na realizaci programu a svou celkovou vizi, zejména jaké motivy by se v programu měly objevit. Agentura pak program doplní tak, že jeho součástí se stane podrobný rozpis media plánu, akcí a také financí, které si jednotlivé kroky vyžádají (například tisk letáčků, inzerce v tisku, účast na výstavách a veletrzích či spoty v televizi). "Komise totiž chce přesně vědět, za co se budou peníze utrácet. Je také možné, že některé položky podle svého uvážení zkrátí,"upozornila Poláčková.
Od žádosti k penězům
Vyplněnou žádost (program) doručí žadatel na SZIF ke kontrole. Pracovníci fondu ji prohlédnou, a pokud je to nutné, vrátí s připomínkami k doplnění. Žádosti je nutné předat do Bruselu vždy do 15. února, pokud jde o programy pro vnitřní trh, a do 30. června pro programy propagující agrární výrobky unie ve třetích zemích. Aby byl dostatek času na kontrolu a úpravy, jsou termíny pro odevzdání žádostí na SZIF o něco dříve, tj. do konce listopadu pro vnitřní trh a do konce března pro třetí země. Zkontrolovanou a popřípadě i opravenou žádost s programem odešle fond Evropské komisi. Ta ji prověří, zašle k ní své připomínky a zároveň uvede, zda byl program navržen ke schválení, nebo k odmítnutí. Po zapracování odpovědí a řešení připomínek putuje žádost s programem zpátky do Bruselu a čeká se na konečné vyjádření komise.
Každé dva měsíce zasedá v Bruselu řídící výbor pro propagaci, jehož jednání se zúčastňuje také zástupce SZIF a ministerstva zemědělství. Je to i příležitost, při níž se mohou poradit o problémech a sporných otázkách, které by se mohly při navrhování a schvalování programů na propagaci zemědělských výrobků objevit. Je také možné si přímo vyžádat neformální konzultaci.
První vlaštovka
Jako první z ČR uspěl v Bruselu se svým programem na propagaci medu Český svaz včelařů (ČSV). Svaz se dlouho zajímal o nějakou možnost podpory prodeje medu. Informoval se i na SZIF. Robert Šmied z ČSV si pochvaluje, že fond zájem ČSV skutečně registroval a sám se na svaz při první příležitosti obrátil již začátkem února 2005 a seznámil jej s možnostmi, které dávají zmíněná nařízení EU. Na základě doporučení fondu oslovil svaz několik vytipovaných agentur a podle pokynů daných Bruselem proběhlo výběrové řízení. Z něj jednoznačně vyšla firma Protocol Service, s. r. o. "Její pracovníci nám pomohli se zpracováním rozpisu činností hlavních nástrojů kampaně v projektu, a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu v případě, že by projekt nevyšel. Šli tedy do velkého podnikatelského rizika," upozornil Šmied. První návrh programu se vrátil s připomínkami. Ty však byly fundované a šly až do mimořádných detailů. Mimo jiné komise zhatila záměr včelařů zaměřit propagaci výhradně jen na český med. V té době sice již ležela v Bruselu žádost o zapsaní označení původu „český med“, ale v době projednávání programu nešlo o označení schválené a zapsané. Komise však hned na počátku schválila postup výběrového řízení i agenturu, která z něj vyšla. Propagační program se nakonec musel omezit jen na komoditu med. "To nás samozřejmě mrzí, protože se na našich penězích může někdo i přiživit. Ale veškeré naše jednání a snaha povedou k tomu, abychom propagovali kvalitní med," podotkl Šmied s tím, že „zejména dnes je třeba prodej medu opravdu podpořit. Zvláště pak prodej medu ze dvora a další formy prodeje medu přímo konečnému spotřebiteli si tuto propagaci kvalitního medu zaslouží. Veterinární legislativa tyto možnosti v poslední době významně podpořila a propagace zde musí na ni přímo navazovat“.
Co musí být v projektu
Je nutné přesně specifikovat, které aktivity, např. účast na veletrhu či jiné akci, se budou realizovat, a jejich termíny pro celou tříletou kampaň," přiblížila práci na projektu Markéta Dušková z agentury Protocol Service, s. r. o. Znamená to, že v projektu se musí uvést, co se bude v daném měsíci určitého roku dělat, jaké se budou vyrábět tiskoviny, jaké a v jakých termínech proběhnou akce apod. Zároveň je třeba udělat podrobný rozpočet, který zahrnuje veškeré náklady na jakékoliv aktivity, ať se již týkají inzerce, účasti na veletrzích, tisku letáků a dalších podpůrných akcí. Peníze na každou z těchto činností se musí uvést velmi přesně jen se zaokrouhlením na desítky eur.
Financování projektu
Na krytí rozpočtu se podílí dvaceti procenty stát, třiceti procenty žadatel a padesáti procenty EU. Podíl financí ČSV zvyšuje DPH, jehož vratku jako neplátce této daně nemůže nárokovat od státu. K tomu existuje výklad jak orgánů EU, tak ministerstev financí a zemědělství, se kterými záležitost společně projednával ČSV, SZIF i implementující agentura.
Autor: alt

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23264


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu